ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЯКОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩЕ

преподаване на мислене
Време за четене: 3 минути

Прякото преподаване на мислене в училище дава умения чрез усвояването, упражняването и практикуването им. То оказва съществено влияние върху развитието на малките ученици във връзка с тяхната социализация и интегрирането им в живота.

Програма СОRТ, която е за пряко преподаване на мислене в училище , включва шестдесет урока, разделени в шест групи по десет урока. На базата на книгите и препоръките на професор Де Боно, разпределих учебното съдържание на шест основни ядра:

*   Природа на ума и мисленето

*   Мисловни инструменти и Метод на шестте шапки

*   Мисловни навици

*   Мисловни операции

*   Мисловни нагласи и принципи

*   Мисловни структури и ситуации

При структурирането на учебното съдържание имам в предвид програма СОRТ, но при адаптирането съм се съобразявала с възрастта на децата. Придържам се към изискването за спираловидния характер на обучението, т.е., разширявам и усложнявам учебното съдържание през всяка следваща учебна година.

Целите на обучението групирам така:

 • Осъзнаване природата на ума и мисленето
 • Усвояване Модела на дърводелеца, осигуряващ всички елементи на умението за мислене
 • Придобиване на умения за латерално (странично) мислене чрез формалните техники, методи и др., разработени от професор Де Боно
 • Запознаване с мисловните инструменти и с Метода на шестте шапки. Придобиване на умения за използването им
 • Запознаване с мисловните навици и усвояване на умения за прилагането им като рутинна процедура
 • Запознаване с мисловните операции като елемент на умението за мислене и тяхното комбинирано използване
 • Усвояване на мисловните принципи и нагласи като съществен елемент на умението за мислене
 • Запознаване с типични мисловни ситуации и придобиване на умения за използване на структури

Сьобразно изведените цели и посочените по-горе ядра , разпределям учебното съдържание във всяко едно от тях:

Ядро “Природа на ума и мисленето”

 • Природата на ума и мисленето ; Умът като “самоорганизираща” се система и моделът на водния поток; Умът следва своето естествено поведение, но ние можем да го накараме да прави това, което искаме.
 • Модел на дърводелеца и основни елементи на умението за мислене.
 • Общо и специфично значение на латералното мислене

Ядро “Мисловни инструменти и Метод

на шестте шапки “

 • Заучаване на съкращенията и произнасяне на наименованията ГТД, СиР, ПМИ, НЗЦ, ОВФ, АВИ , ВиП, Да / Не.
 • Умения за едновременна и самостоятелна употреба на инструментите за мислене.
 • Метод на шестте шапки като инструмент за насочване на вниманието – заучаване значението на всяка шапка – бяла, черна, зелена, синя, червена и жълта.
 • Умения за използване на шапките за мислене – самостоятелно, две по две и в последователност.

Ядро “Мисловни навици”

 • Разлика между инструмент и навик.
 • Фундаментални навици на мисленето: Фокус и цел, Напред и паралелно, Възприятие и логика, Ценности, Резултат и заключение, Петминутен формат на мислене.
 • Общи навици: Общо и частно, При какви обстоятелства.
 • Мисловните навици: Истина, логика и критично мислене, Хипотеза, предположение и провокация

Ядро “Мисловни операции”

 • Основни мисловни операции: анализ, синтез, оформяне. Осмисляне и прилагане в комбинация.

Ядро “Мисловни нагласи и принципи”

 • Добри и лоши нагласи
 • Принципи на мисленето

Ядро “Мисловни структури и ситуации”

 • Понятие за структура. Видове – с общо предназначение и специализирани.
 • Пететапна мисловна структура
 • Мисловна ситуация “Спорове и разногласия”
 • Мисловна ситуация “Проблеми и задачи”
 • Мисловна ситуация “Решения и избори”
 • Четири начина да бъдем прави
 • Петте начина да грешим
 • Петте начина да разбираме
error: Свържете се с автора за разрешение!!