ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА COVID КРИЗАТА

covid кризата
Време за четене: 4 минути

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка. Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU, като определеният бюджет е в размер на 50 млн. лв. Конкретните икономически сектори ще се определят със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации. Те трябва да информират работещите за възможностите да получават средства по правителственото постановление. Желаещите да получат тази финансова подкрепа е необходимо да предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите. Работодателят или упълномощен негов представител ще подава в дирекция “Бюро по труда” по месторабота документи за изплащане на компенсациите. Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление. За изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта и доходите ще могат да кандидатстват работници и служители, които са в неплатен отпуск и са наети от работодатели, местни физически или юридически лица, както и от чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България.

На вчерашното правителствено заседание беше прието също така изменение на ПМС № 31 от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. С приетото Постановление се цели създаването на механизъм за финансиране на държавните културни институти в условията на ограничение на дейността им от въведените противоепидемични мерки, който да обезпечи финансовата им стабилност. Ще се гарантират трудовите възнаграждения на служителите в тях, считано от 1 ноември 2020 г., и ще се създадат необходимите условия за продължаване на творческата им дейност и разпространението на създадени културни продукти.

Във връзка с последните противоепидимични мерки за следващите три седмици, остават да действат и всички мерки за подкрепа на всеки, който има нужда от нея. Ще продължат мерките 60/40, 80/20, патронажната грижа. Променени са критериите на целевата помощ за семейства с деца до 14 години, които са принудени да вземат неплатен отпуск, за да се грижат за децата си, които учат дистанционно. Завишихме значително подоходния критерий до 915 лв. на човек, за да може повече семейства да се възползват от месечна помощ в размер на 610 лв. месечно.

Министерският съвет одобри и нова мярка за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка. Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В петък Агенцията по заетостта ще публикува всички условия и документи за кандидатстване. Кандидатстването ще става от понеделник. Компенсациите ще се плащат по банковите сметки на работниците. Финансовите средства ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) чрез финансовия механизъм REACT-EU, като определеният бюджет е в размер на 50 млн. лв. Подкрепата ще е за около 50 000 души, но при необходимост бюджетът на мярката ще бъде увеличена. Министерският съвет прие и мерки за подкрепа на 356 000 души. Обезпечаването им ще струва около 350-400 млн. лв. С финансиране от ОПРЧР ще продължи и мярката за плащане на допълнителни 1000 лв. към заплатите на всички медицински професионалисти. До момента са платени 59 081 възнаграждения, обхванати са почти 18 000 лекари и медицински специалисти. Ще продължи и подкрепата за общопрактикуващите лекари.

error: Свържете се с автора за разрешение!!