РЕШЕНИЕТО НА ЦИК Е ПО КОМПЕТЕНТНОСТ И Е ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Време за четене: 9 минути

Най-добре е да се запознаете с първоизточника

Както е известно, във връзка с Решение № 2819-МИ /27.10.2023г. на ЦИК, бе съобщено, че са постъпили жалби до ВАС против него. ВАС се произнесе по една от тях и по реда на чл. 58, ал.1 вр. чл. 57, ал.1, т. 29 от Изборния кодекс (ИК). Жалбата е определена като допустима. В Решението се казва още, че „по същество тя е частично основателна.

Това, което всеки би искал да разбере е дали ЦИК притежава компетентност за предприетото действие – да отмени машинното гласуване на 29 октомври, както и на евентуален втори тур на 5 ноември, и изборите да се проведат само с хартиена бюлетина.

B Решението на ВАС се казва: ”Настоящият състав на ВАС, четвърто отделение, приема, че ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ИМА КОМПЕТЕНТНОСТ за постановяване на обжалваното решение и ТВЪРДЕНИЯТА ЗА НИЩОЖНОСТ СА НЕОСНОВАТЕЛНИ.”. „Съгласно чл. 57, ал.1, т.1 ИК Централната избирателна комисия осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове – има обща компетентност за всички дейности и контрол на изборния процес. В т. 29 на същия текст е предвидено, че комисията определя условията и реда за машинното гласуване, а чл. 214, ал.2 (изм. –ДВ, бр. 104 от 2022г.) възлага на Централната избирателна комисия да организира, ръководи и контролира реда за провеждане на машинното гласуване. КОМПЕТЕНТНОСТТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ИЗБОР САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ ( в отклонение от общото правило за гласуване по избор с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване) E СПЕЦИАЛНО УРЕДЕНА в чл. 213а, ал. 5 Изборния кодекс. ТОВА ПРАВОМОЩИЕ НА ЦИК МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНИ, КОГАТО ПРИ УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЕ УСТАНОВИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПИТЕ по чл. 3-за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и при осигуряване свободно изразяване на волята на избирателите.”

В решението се посочват и мотивите на ЦИК за издаване на обжалваното решение – получена информация от ДАНС, допълнителна информация от министъра на електронното управление на проведена съвместна среща на 27.10.2023г. при Председателя на 49-то НС с участието на представители на парламентарните групи; писмо от министъра на електронното управление от 27.10.2023г. , с което уведомява Централната избирателна комисия , че КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪГЛАСНО чл. 213а Изборния кодекс. По повод на последното, „ЦИК приема, че НАЛИЧИЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ по чл. 213а, ал.2 но Изборния кодекс Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ за машинно гласуване, както и за гарантиране на сигурността при осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателите и ПРИ ЛИПСАТА МУ СЕ ПРОВЕЖДА САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ.”

За да се произнесе относно законосъобразността на обжалваното решение, съдът съобразява следното:

*Гласуването с бюлетини за машинно гласуване се осъществява чрез специализирани устройства за гласуване (машини) в избирателна секция – чл. 212, ал.1 Изборния кодекс. ТЕЗИ МАШИНИ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ, поставени в Кодекса за добрата практика по изборните въпроси на Съвета на Европа, като действащият ИК съдържа тези изисквания в 17 точки на чл. 213, ал.2 Изборния кодекс. ЦИК определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на машините-чл. 213, ал.3 Изборния кодекс.

*Съгласно чл. 213а на Изборния кодекс техническите устройства за машинно гласуване са държавна собственост, която се придобива и управлява от Централната избирателна комисия.

*Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал.3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт по стандартизация.

*В процеса на удостоверяването на съответствието на машините може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на българските неправителствени организации, които са регистрирани наблюдатели на съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия.

*В административната преписка се съдържат данни, че процесът на удостоверяване на съответствието на машините е проведен и е приключил на 20.10.2023г., за което са съставени протоколи.

КАКВО Е ЗАКЛЮЧЕНИТО НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ НА БАЗАТА НА СЪОБРАЗЯНЕ С ФАКТИТЕ?

*Към момента на вземане на обжалваното решение на Централната избирателна комисия НЯМА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ съгласно чл. 213а ИК, ЗА КОЕТО КОМИСИЯТА Е БИЛА УВЕДОМЕНА от министъра на електронното управление с цитираното в мотивите писмо. Такова съгласуване е постъпило след приемане на обжалваното решение от Централната избирателна комисия, което е подписано от Български институт за стандартизация, Български институт по метрология и заместник-министър на министерството на електронното управление. Последният е бил определен да извършва тези действия със Заповед № МЕУ-14646/19.09.2023г. на министъра на електронното управление. С оглед изложените по-горе факти следва да се приеме, че КАКТО КЪМ МОМЕНТА НА ПРИЕМАНЕ НА ОБЖАЛВАНОТО РЕШЕНИЕ, ТАКА И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ЛИПСВА НАДЛЕЖНО ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ по смисъла на чл.213а ал.2 от Изборния кодекс.”

И сега, внимание!

Съдебният състав констатира, че “В случая УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ по смисъла на чл. 213а, ал.2 Изборния кодекс Е ИЗРИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МИНИСТЪРА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ( централен орган на изпълнителната власт съгласно чл. 19, ал.2 от Закона за администрацията, какъвто не е министерството на електронното управление). ТАКАВА ИЗРИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕЛЕГИРАНА НА НЯКОЙ ОТ ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ОРГАНИ – В СЛУЧАЯ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР. Позоваването на чл.19 ал.2 от Закона за администрацията, посочена като основание за издаване на заповедта за делегиране не може да послужи като правно основание за това. Законът за администрацията е устройствен закон, който не разписва материално-правна компетенност на административните органи, предвидена в специалните закони, какъвто е Закона за електронното управление. Още по-малко делегирането може да става въз основа на устройствен правилник, който е вътрешнослужебен акт. В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НЕ Е ПРЕДВИДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ по чл. 213а, ал.2 Изборния кодекс и ЗАТОВА ЗАПОВЕДТТА ЗА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ МИНИСТЪРА НА НЕГОВИЯ ЗАМЕСТНИК СЕ ЯВЯВА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, КАКТО И ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗДАДЕНОТО ПО-КЪСНО РЕШЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕМЕУ-17714/27.10.2023г., ПОСТЪПИЛО В ЦИК СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА ОБЖАЛВАНОТО РЕШЕНИЕ”.

В решението си ВАС се позовава на досегашна практика – Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004г. по тълкувателно дело № 4/2002г., както и съдебни актове по адм. дело № 11214/2012г., по адм. дело №12699/2007г. и др. на Върховния административен съд. Съдебният състав счита,че има „достатъчно основание да се приеме, че НЕ Е УСТАНОВЕНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ЗА ТОВА РЕД И ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ, КОЕТО ПРЕПЯТСТВА ГАРАНТИРАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ по чл. 3 ИК ЗА ПРОЗРАЧНОС И СИГУРНОСТ НА МАШИННОТО ГЛаСУВАНЕ. ЗАТОВА РЕШЕНИЕТО НА ЦИК, В ЧАСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 29 октомври 2023г. САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, СЕ ЯВЯВА ЗАКОНОСЪОБРАЗО.”

„В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО на ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА 5 НОЕМВРИ 2023 г. САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, РЕШЕНИЕТО Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕЗИ ИЗБОРИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНАТА ПРОЦЕДУРА КАТО УДОСТОВЕРЯВАНЕТО по чл.213а, ал.2 от Кодекса СЕ ИЗВЪРШИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ЗА ТОВА ОРГАНИ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ РЕД, СЪОБРАЗНО МОТИВИТЕ, изложени по-горе.”

„По тези съображения РЕШЕНИЕТО НА ЦИК В ЧАСТТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ на 5 ноември 2023г. САМО С ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И В ТАЗИ ЧЕСТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО.”

Водим от горното и на основание чл. 58, ал.3 от Изборния кодекс, Върховният административен съд, четвърто отделение, решава:„ОТМЕНЯ Решение № 2819-МИ /27.10.2023г. на Централната избирателна комисия В ЧАСТТА, С КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО НА ЕВЕНТУАЛЕН ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ на 5 ноември 2023г. гласуването във всички избирателни секции да се провежда само с хартиена бюлетина.” РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Р.Р. Какво е обобщението, предвид фактите, послужили като основание за решението на ВАС, а именно:

* „ЦИК има компетентност за постановяване на обжалваното решение и твърденията за нищожност са неоснователни”.

* Компетентността за издаване на решение за провеждане на съответния избор с хартиени бюлетини е уредена в чл. 213а, ал. 5 Изборния кодекс. И това правомощие на ЦИК може да се упражни, когато при удостоверяването на съответствието на техничеоските устройства за машинно гласуване се установи несъответствие с принципите по чл. 3-за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и при осигуряване свободно изразяване на волята на избирателите.”

* Към момента на вземане на решение на ЦИК, както и към момента на обжалването все още не е издадено решение за удостоверяване съгласно чл. 213а Изборния кодекс. И ЦИК е в правото да отчете, че наличиието на решение за съответствие по чл. 213а, ал.2 но Изборния кодекс е задължително условие за машинно гласуване, както и за гарантиране на сигурността при осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателите и при липсата му се провежда само с хартиени бюлетини.”

* Тези машини задължително трябва да отговарят на изискванията за сигурност и надеждност, поставени в Кодекса за добрата практика по изборните въпроси на Съвета на Европа, като действащият ИК съдържа тези изисквания в 17 точки на чл. 213, ал.2 Изборния кодекс. ЦИК определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на машините-чл. 213, ал.3 Изборния кодекс.

* Удостоверяването на съответствието на машините по смисъла на чл. 213а, ал.2 Изборния кодекс е изрична компетентност на Министъра на електронното управление. Такава изрична компетентност не може да бъде делегирана на някой от подчинените му органи – в случая заместник министър. Това изискване не е спазено и затова заповедта за делегация от министъра на неговия заместник се явява незаконосъобразна, както и извършените от него по-късно действия, вкл. издаденото по-късно решениие за удостоверяване, което е постъпило в ЦИК след вземане на решението.

* Не е установено съответствие на устройствата за машинно гласуване по предвидения ред и от компетентните органи, което препятства гарантирането по чл. 3 ИК за прозрачност и сигурност на машинното гласуване. Затова решението на ЦИК в частта на провеждане на изборите на 29 октомври 2023г. само с хартиени бюлетини се явява законосъобразно.”

*:„Отменя Решение № 2819-МИ /27.10.2023г. на ЦИК в частта, с която е постановено на евентуален втори тур на изборите на 5 ноември 2023г. гласуването във всички избирателни секции да се провежда само с хартиена бюлетина.” Условието е да бъдат изпълнени всички изисквания законосъобразно и по реда на ИК.

Това е истината! Всичко друго са политически внушения. Виновниците са ясни – правителството не си е свършило компетентно задълженията в лицето на министъра на електронното управление. А последващите действия на заместник министъра са нарушение на правилата. Ако Министерството успее да изпълни в срок изискванията, посочени и в решението на ВАС, на 5 ноември машините може да бъдат върнати.

Източник:Решение на ВАС № 10358/30.10.2023 г. по адм. дело № 10429/2023 г., ВАС

error: Свържете се с автора за разрешение!!