СЛУЧАЙНАТА ДУМА – ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В БИЗНЕСА

проблеми в бизнеса
Време за четене: 4 минути

Професор Едуард де Боно е автор на Системата за латералното мислене. Той е лидер на новото мислене, a неговите подходи и методи са еднакво приложими, както в образованието, така и в науката, бизнеса и общественото развитие. В тази статия ще ви предложа една опростена базисна схема за решаване на проблем във фирмата, компанията, административната структура. В такива случаи най-често се използва метода на “Случайната дума”. “Случайната дума” в латералното мислене е подход за решаване на проблеми. Използва се произволно избрана дума, от която трябва да произтекат идеи за решаването на дадения проблем. Може да се използва и повече от една произволна дума. Отбелязвам, че тя винаги е съществително име. Как се прилага?

1. Дефинира се проблема и подпроблемите

2. Назовава се случайната/произволната дума или думи

3. От всяка случайна/произволна дума трябва да произтекат определени идеи

ПРОБЛЕМ:

Повишаване ефективността от дейността на фирмата/компанията/администрацията в частта – администриране на процеса, свързан с отработване на жалбите на граждани и по-точно онези, които не са в нашата компетенция или правомощия

ПОДПРОБЛЕМИ:

– 60% от жалбите не са по същността на конкретните ни правомощия, но изминават същия маршрут като тези, които касаят компетентността и правомощията, което натоварва и затормозва същинския процес по обработката на жалбите

– Отнемането на експертно време за тези жалби натоварва трафика на движение на жалбите, отнема време и по-голямата част от експертния потенциал

– Назряла е необходимост от алтернативно решение, касаещо досегашната административна методика по обработване на тези 60% жалби

НАЗОВАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛНИТЕ ДУМИ: МАРШРУТ, ТРАФИК, МОСТ, КАКТУС, ПАРКИНГ

МАРШРУТ – да се опише сегашното състояние

ТРАФИК – проявления на проблема: натоварване, отнемане на време за работа по същинските жалби и повече време за същинската анализаторска експертна работа, която да оптимизира процеса на работа с жалбите на гражданите и т.н.

МОСТ – посочване на алтернативни пътища и алтернативни решения

КАКТУС – информационна кампания, ориентирана към гражданите, за да опознаят дейността на фирмата/компанията/администрацията. Това е подход за превенция по отношение недопускането в бъдеще на подобни като въпросните 60% жалби, които се явяват своеобразен спам, т.е. в някаква степен да се ограничи и пренасочи потока от жалби по некомпетентност и правомощие

ПАРКИНГ – описание на алтернативната методика за преодоляване на проблема и прилагането му

При решаването на проблем като латерален подход се следва и т.н. ПЕТЕТАПНА СТРУКТУРА ЗА МИСЛЕНЕ. Тя служи за следване на определена посока на мислене, когато е констатиран даден проблем и той трябва да бъде решен. Включва пет етапа, които ще посоча по-долу. Всеки етап се назовава с дума-сигнал, която изпълнява ролята на формална опорна точка за задаване на всеки етап от мисловния процес:

# Накъде? – каква е целта ни

# Виж! – каква е ситуацията

# ПО – посочват се различни алтернативи

# И така! – окончателния избор на решение измежду многото алтернативи и идеи

# Давай! – постигане на резултата стъпка по стъпка

За да илюстрирам казаното до тук ще предложа следващият пример, за да онагледя прилагането на двата подхода:

ПРОБЛЕМ: От години автомобилният трафик в един голям град тормози гражданите и създава проблеми на градската управа

ПОДПРОБЛЕМИ:

– Провокира напрежение в живота на гражданите

– Възпрепятства придвижването в сутрешните и в късните следобедни часове

– Засилва се усещането у гражданите, че този проблем не стои на вниманието на градската управа или че тя не е в състояние да се справи, което е с негативно отражение върху имиджа й

ПРОИЗВОЛНИ ДУМИ:пътен знак, номер, часовник, светофар, концепцияа

– ПЪТЕН ЗНАК: Да се намерят странични маршрути за разтоварване, определяне на заобиколни и извънградски маршрути според тонажа или вида на превозното средство,

– НОМЕР: Да се предвидят маршрути за придвижване на превозни средства по определен признак – цвят, четни и нечетни номера

– ЧАСОВНИК:Плаващо работно време на фирмите и институциите, плаващ график за зареждане на магазините и заведенията за хранене

– СВЕТОФАР: Анализ на пътната маркировка и мерки за подобряването й

– КОНЦЕПЦИЯ:Изработване на системата от мерки и действия на градската управа и организиране на информационна кампания

За латералното мислене най-често се говори като за творческо мислене, но с уточнението, че не се има предвид притежаването на някакъв творчески талант. Системата за латерално мислене ви дава “азбуката”, инструментите, методите. Тяхното овладяване ви позволява да сте логистик на собственото мислене. Всъщност овладяването на системата за латерално мислене може да оптимизира вашата креативност, а тя – както е известно, е умение, което трябва да се усвоява, развива и прилага. За ваша информация – само от прилагането на една от техниките на латералното мислне може да се генерират множество идеи. Когато усвоите поне една от тях, вие сте направили една стъпка към успешно логично поведение.

error: Свържете се с автора за разрешение!!