ОТНОВО ЗА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ

отново за четенето с разбиране
Време за четене: 6 минути

Поводът да избера отново тази тема е съвсем конкретен – моите преки впечатления, свързани със затрудненията, които много ученици срещат при самостоятелното възприемане на информацията от учебника. А според автора на латералното мислене, “възприемането е най-важната част от мисленето“ (Едуард де Боно, Шестте рамки на мислене, С. 2010 с. 11). Между другото, много са начините да се възприеме една информация. Един такъв начин са Шестте рамки на мислене. А те са – Триъгълната рамка, Рамката на кръга, Квадратната рамка, Рамката на сърцето, Рамката на ромба и Рамката на таблата. Всъщност става дума за един формален метод за извличане на необходимата информация. Аз вече съм писала по темата, но ще ви припомня, че този подход може да ви помогне да формирате умения за насочване на вашето внимание при четенето с разбиране.

Работата с учебника не е нищо друго, освен четене с разбиране, чиято крайна цел е възприемането на информацията в него и последващото й интерпретиране. Възприемането на информация чрез тези рамки означава, че нашият ум е готов да открои, да забележи необходимата и различна информация. Ако знаете как това може да се случи, вие не само ще се доберете до важното и водещото в дадената тема, но то ще ви отнеме и по-малко време. Резултатът ще е неочакван, защото вашият ум ще се движи съвсем обмислено, изминавайки вече научени стъпки. И както вече ви споменах преди това, възприемането на информацията е най-важна част на мисленето. Затова и начинът, по който това се случва е също толкова значим.Триъгълната рамка е такъв начин. Тя представлява един триъгълник с остри върхове, който много ни напомня върха на стрелка. Нейният символ е насочване на вниманието в определена посока, което е и нашата цел.

Но кои са стъпките? Започвате с прочитането на заглавието.То е вратата, която първо ще трябва да отворите и после да влезете. Прочетете го и веднага си направете заключение за онова, което ви предстои да възприемете като тема на урочното съдържание. Продължете с четенето на целия текст. Внимавайте, ако не владеете достатъчно техниката на четене, тъй като съществува риск да прочетете неправилно някоя дума. Трябва да знаете, че това би довело до грешки във възприемането. А оттам – и в логиката, и в смисъла на информацията. Не се колебайте да повторите току-що прочетеното, ако още по време на четенето нещо остава неразбрано или ви звучи смущаващо.

Първият прочит е като разходка, а вашето внимание ще трябва да бъде привлечено от възприятия, свързани със съдържанието и неговото структуриране. Има видими белези, които още в процеса на четене ще ви помогнат да откроите важното. Авторите на учебника са се постарали да обособят текста в части, използвайки отделни абзаци, различен шрифт или цветове. Приемете го като нещо необичайно, на което трябва да обърнете внимание. Това е и подсказка къде да търсите стойност. Вие вече знаете, че стойностите са онова трайно знание, което трябва да ни помага да надграждаме знания и опит, и които ни помагат да живеем и да формираме поведение.

Прочели сте текста. Вземете предвид необичайното за което вече стана дума – в текстовото изображение и в структурирането. Сега е време да се върнем в началото и да отделим важното от маловажното в отделните части на така структурирания урок.Важното е онова, което изгражда конструкцията на крайната цел, а тя непременно е нишка, по която вие трябва да се движите уверено. По какви критерии ще правите това? Ще повторя, че учебното съдържание е основополагащо за знанията и за опита, с които всеки от нас трябва да разполага, за да е достатъчно самостоятелен в безопасното си ориентиране в околната срада, да е в състояние да взема самостоятелни решения, както и да е полезен за себе си и за обществото. В тази връзка, очевидно става въпрос за основни понятия, причинно-следствени връзки, запознаване с първоизточници, както и за смислови заключения. Вече отбелязах, че авторите са се погрижили да структурират учебните текстове по начин, който да привлече вниамнието ви. Ако се позовем на професор Де Боно: ”Вниманието може да бъде насочено, както насочваме сноп светлина на прожектор “. (пак там с. 20) И ако това е така, ние избираме да насочим вниманието си към онова, което авторите ни предлагат или ние самите решаваме да забележим.

След всяко насочване на вниманието, обикновено възникват въпроси и размисли. Случва се нещо да не сме разбрали. Имаме неясноти и детайли, което ни пречи да сме сигурни в постигането на крайната цел. А тя е – да сме убедителни в интерпретирането на темата. Убедете се, че сте успели да извлечете най-важната информация и да я осъзнаете. Това е важно условие, за да можете по-късно да направите едно стройно изложение, което да потвърди вашето умение да излагате и да систематизирате наученото. Навярно вашите учители вече са ви запознали с основните изисквания при интерпретирането на знанията по отделните предмети. Ако например, става въпрос за предмета история, задължителните компоненти трябва да са – времето, участниците, причините, развоя на събитието, решаващи моменти (ако става дума за военни действия), последствиятa. Ние трябва да познаваме събитията, случили се преди нас, най-вече с оглед на настоящето и бъдещето.Защото не сме само потребители на учебно съдържание, но и създатели на ново съдържание, чийто израз е нашето успешно личностно реализиране в живота и приноса ни в общественото развитие.

Изучавайки учебното съдържание, е съвсем очаквано у вас да се породи интерес към темата. Той може да е от общ характер, но може да проявите и по-конкретен и специален интерес, така че вие да разширите знанията си с допълнителни данни и мнения. Ако го направите, бъдете убедени, че вече сте получили първата добавена стойност – провокирали сте интерес, който изисква вашите планирани усилия по-нататък. Можете да използвате други източници – Интернет, библиотеката, да потърсите мнението на специалисти, да проведете разговоp с учителя си, да предложите дискусия в часа или като използвате някои от моите Игри за умници (Посети страницата “Училище за идеи” на Детски сайт). Бъдете убедени, че подобен подход ще умножи стойността на полученото знание .

Каква цел си поставих с тази публикация? Исках да ви подскажа колко е важно умението за насочване на вниманието при усвояването на учебното съдържание. Направих връзка с Триъгълната рамка – един от начините да извличаме полза от информацията, която учебника ви предлага, фокусирайки вашето внимание на базата на верни и точни възприятия, като се научите да забелязвате важното. Адаптирах възможностите й към нуждите на четенето с разбиране в днешното българско училищно образование. И друг път съм ви казвала, че търся резултати от практическото прилагане на системата за латерално мислене. За моя радост и удовлетворение, винаги откривам предпоставки това да се случв.а А такава предпоставка са затрудненията ви при усвояване на учебното съдържание, чийто основен източник са учебниците. Препоръчвам ви да прочетете и другите ми публикация, свързани с четенето с разбиране.

error: Свържете се с автора за разрешение!!