СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ БУКУРЕЩ 9

декларация на Б 9
Време за четене: 6 минути

Тази декларация беше скрита от българския президент. За нейното пълно съдържание научихме от сайта на румънския президент, където тя бе публикувана. В същото време на сайта на българското президентство се появи само съобщение за участието на държавния глава Румен Радев във въпросната среща Б9. Информация за декларацията и за нейното съдържание българските граждани научихме след публичното изказване на Даниел Митов и на Бойко Борисов по време на Националното събрание на ПП ГЕРБ, проведено на 12 май т.г. Без резултат остана и опита ми да открия медийното й отразяване, освен коментарите p.f. след като скандалното мълчание на държавния глава стана публично известно. Омаловажаването на текста на декларацията не кореспондира с външнополитическия авторитет на България. Да напомня също, че в чл. 92 на БК е записано, че българският президент „….представлява Република България в международните отношения”, от което следва и задължението му да се отчита за това пред българските граждани, което (според мен), е и в контекста на чл. 98 т.14. Информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ БУКУРЕЩ 9

Среща, 10 май 2021 г.

1.Ние, президентитите на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латтвия, Литва, Полша, Румъния и Словашката република, се срещнахме днес в платформата за консултаци и диалог Б9. Горещо приветстваме участието на президента на САЩ Джоузеф Байдън и на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберт.

2.Обсъдихме развитието на сигурността в евроатлантическата зона, вкл. в нашия район. Това беше отлична възможност да повторим, преди предстоящата среща на върха на НАТО, нашия ангажимент да направим силен НАТО още по-силен. В контекста на еволюиращите предизвикателства и заплахи НАТО остава основата на евроатлантическата стабилност и сигурност. Споделихме нашите виждания за пътя на НАТО до 2030 г. и след това.

3.Потвърждаваме нашата постоянна решителност за силна и трайна трансатлантическа връзка, основана на единството и солидарността на съюзниците, която остава основата на нашата колективна отбрана, както е заложено в член 5 от Договора от Вашингтон. Ролята на САЩ за сигурността на Европа е незаменима. Ние, като съюзници в НАТО, споделяйки същите демократични ценности и принципи, ще продължим да работим заедно в полза на евроатлантическата сигурност и на тази на нашите граждани. Ние сме готови да насърчим справедливото разпределение на тежестта в пълно съответствие с ангажиментите, поети в Залога за инвестиции в отбраната. Предстоящата среща на върха на НАТО ще положи пътя към нова глава в трансатлантическите отношения.

4.НАТО е изправена пред различни заплахи и предизвикателства, произтичащи от всички стратегически посоки. Агресивните действия на Русия и натрупването на военни сили в непосредствена близост до НАТО, включително неотдавнашната ескалация в Черно море, по украинските граници и в незаконно анексирания Крим, както и нейните агресивни хибридни дейности, продължават да застрашават евроатлантическата сигурност и оспорват международния ред, основан на правила.

Oсъждаме руските актове на саботаж на територията на Алианса, както е видно от експлозиите на склада за боеприпаси през 2014 г. във Врбетице, Чехия, които представляват грубо нарушение на международното право. Освен това изразяваме загриженост относно съобщения за подобен модел на поведение на територията на България, както се вижда от съобщението за продължаващото разследване в София. Ние сме напълно солидарни с нашите съюзници, Чехия и Република България.

Тероризмът остава заплаха за всички нас. Хибридната война, дезинформацията и измамата целят да сеят недоверие в нашите общества, като крайната цел е да засегнат самите стълбове на нашите демокрации и да подкопаят нашето единство. Нестабилността извън нашите граници също допринася за нередовната миграция. Оставаме бдителни в рамките на Алианса, за да гарантираме, че Афганистан няма да стане отново убежище за терористи.

(Прев. Й Хр.)

Приложение:Joint Declaration of the Heads of State Bucharest 9 Meeting, 10 may 2021

1. We, the Presidents of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and the Slovak Republic, met virtually today, in the Bucharest 9 platform for consultation and dialogue. We warmly welcome the participation today of the President of the United States of America, Joseph Biden, and of the NATO Secretary General, Jens Stoltenberg.

2. We have discussed security developments in the Euro-Atlantic area, including in our neighbourhood. This was an excellent opportunity to reiterate, ahead of the upcoming NATO Summit, our commitment to make a strong NATO even stronger. In a context of evolving challenges and threats, NATO remains the bedrock of Euro-Atlantic stability and security. We have shared our views on the way forward for NATO to 2030 and beyond.

3. We reaffirm our continued determination for a strong and enduring transatlantic bond, based on Allied unity and solidarity, which remains the foundation of our collective defence, as enshrined in Article 5 of the Washington Treaty. The role of the United States of America for Europe’s security is indispensable. We, as NATO Allies, sharing the same democratic values and principles, will continue to work together to the benefit of Euro-Atlantic security and of that of our citizens. We stand ready to foster equitable burden sharing in full accordance with the commitments undertaken in the Defence Investment Pledge. The upcoming NATO Summit will lay the path towards a new chapter in transatlantic relations.

4. NATO is facing distinct threats and challenges emanating from all strategic directions. Russia’s aggressive actions and military build-up in the immediate vicinity of NATO, including the recent escalation in the Black Sea, on Ukraine’s borders and in the illegally annexed Crimea, as well as its aggressive hybrid activities, continue to threaten Euro-Atlantic security and challenge the rules-based international order.

We condemn Russia’s acts of sabotage on Alliance territory as evidenced in the explosions of the ammunition depot in 2014 in Vrbětice, in the Czech Republic, that constitute a grave violation of international law. In addition, we express concern over reports of a similar pattern of behaviour on the territory of Bulgaria, as evidenced by the announcement on the ongoing investigation in Sofia. We stand in full solidarity with our Allies, the Czech Republic and the Republic of Bulgaria.

Terrorism remains a threat to us all. Hybrid warfare, disinformation and deceit aim at sowing distrust in our societies, with the ultimate goal of affecting the very pillars of our democracies and undermining our unity. Instability beyond our borders is also contributing to irregular migration. We remain vigilant, within the Alliance, to ensure that Afghanistan will not become again a safe haven for terrorists.

error: Свържете се с автора за разрешение!!