УЧИЛИЩЕ У ДОМА – 2

дистанционно обучение
Време за четене: 7 минути

Обещах ви поредица от статии по темата за ролята на родителите в условията на онлайн обучение на децата им. Много пъти съм писала за ученето и уменията, свързани с него. Моите съвети и послания от страницата “Училище за идеи – Клубове по мислене” в Детски сайт, са за учениците. Сегашните ми “уроци” са за родителите. Важно е заедно – деца и родители, да преодоляват по-лесно предизвикателствата и трудностите. Защото обръщайки внимание на ученика у дома, вие ще разберете, че в случай неговата самоподготовка се оказва най-важна като нагласи и умения за учене. Онлайн обучението няма как да замести в пълен обем присъственото обучение. Затова трябва да се насочим към ефективността на самообучението и към нагласите на ученика да го прави. Ученето като процес на самостоятелна работа с информацията от учебното съдържание е шанс да се развият уменията за четене, извличане на информация и нейното интерпретиране. Поради тази причина намирам за важна темата за ролята на родителя в преодоляване “кризата в ученето” в условията на онлайн обучението.

Започваме от нагласите за учене. Ако те са негативни, а не положителни, имате много съвместна работа за вършене. “Топката” се е върнала при вас, което означава, че нещо сте пропуснали или не сте го свършили както трябва – детето ви не е разбрало колко важни са знанията за неговото бъдеще. Време е директно да му кажете и да му разясните защо в основата на придобиване на познание в училищния етап са уменията, свързани с ученето. Но също и защо те са ключова компетентност? Но първо се опитайте да разберете, ако не сте го разбрали – какви са нагласите на вашето дете за учене? Най-елементарно – какво е неговото отношение към ученето? Не търсете отговора веднага в досегашните му оценки в ученическия бележник. Те не винаги могат да ви дадат точния отговор на този въпрос. Защото слабите оценки може да са продукт на положителни нагласи, но ученикът да има проблеми при справянето с учебното съдържание. Най-добре е да го попитате какво мисли за ученето, за училището, за учителите. А и какво би искал да постигне в живота си? Не се притеснявайте – и най-малките ученици имат отговор!

След като се уверите, че всичко е наред с нагласите да се учи – положителни или негативни, може сами да определите какво следва да направите от ваша страна. Не забравяйте, че крайната ви цел е вашето дете да разбере, че ученето е важно за него. Дотогава ще е добре да си повтаря тези две положителни нагласи – “всеки трябва да се научи да учи” и “това е по моите възможности да го постигна”. Няма човек, който да не може да придобие умения за учене. Самото учене е психически процес, свързан с мисленето. Много е важно да подходите сериозно, защото както казах преди това, въпросните умения за учене са базови, ключови за успеха на ученика. Ако детето има проблеми, свързани с ученето, ще е най-добре да разполагате със стратегия за придобиване на съответните умения. Не се плашете от думата “стратегия”, защото става дума за това да планирате отговорностите и задачите – вашите и на детето ви, свързани със самоподготовката му в условията на онлайн обучението. Те изискват полагането на усилия, повече от обикновеното.

Бих ви препоръчала да започнете с едно признание, изречено на глас:”Детето ми има проблем с ученето!” За това ще ви е нужна и неговата откровеност. Без то да сподели за затрудненията си, от вас няма как да стане екип. Екипната работа е предпоставка, за да успеете да промените нагласите му или да идентифицирате проблемите. Заедно си обещайте, че искате да успявате в ученето. Така и за вас и за него отношението към ученето вече ще е ценност. Ценност, която вашето дете ще се научи да отстоява като преодолява трудностите, свързани с ученето. Знам, че в българското училище няма предвидени часове за придобиване на умения за учене. Ако трябва да признаем, по темата за преподаване и придобиване на умения, а не само на знания, се заговори през последните няколко години. Вие трябва да знаете, че най-често срещаните проблеми, свързани с умението за учене са отражение на инндивидуални затруднения. Те касаят нивото на техниката на четене, уменията му за четене с разбиране, извличане на информация, запаметяването й и нейното свободно интерпретиране.

Не си мислете, че уменията за учене се преподават така, както да научите някой как да държи ножа, за да не се пореже? Нужни са системни методически насоки и упражняване. Можете да прочетете за препоръчани от мен подходи, описани в много от моите статии, публикувани в този сайт и на страницата “Училище за идеи – Клубове по мислене” в Детски сайт. Няколко от тях са посветени и на работата с учебника. Добре ще е да ви припомня, че усвояването на учебното съдържание по различните предмети предполага и различна степен интелектулани усилия. Това е естествено, защото не можем да очакваме, че детето ще се справя с една и съща лекота по всеки учебен предмет. Обаче е задължително усвояване на специфичната за съответната област терминология. Понякога се постига с многократното изписване на термините. Боравенето с тях и използването им задължително се съвместява с уменията за логично и смислено изразяване чрез добре структурирано устно или писмено изложение. Гледайте на това като на част от индивидуалното развитие на детето. Запаметяването на информация не е всичко, ако тя не продължи да живее чрез опита и ефекта от прилагането й. Затова разграничаването на важното от маловажното е умение с висока стойност за постъпателно надграждане на трайни познания за заобикалящата ни действителност.

Не е възможно да направите и крачка напред по пътя към излизане от “кризата в ученето”, ако детето ви не осъзнае и не приеме справянето с ученето за лична мисия. Тогава и вие ще можете да си отдъхнете, че сте се справили като родител. Затова следващият етап е набелязването на цели, свързани с ученето. Аз вече споменах за някои от тях – усъвършенстване техниката на четене, развитие на словесните умения за преразказване и интерпретиране, упражняване в четене с разбиране, обогатяване на речника, разширяване кръга на специализиранoто познание по отделните предмети и придобиване на опит. Много са подходите, принципите, стратегиите и методите, които могат да бъдат използвани за постигането на тези цели. Не е възможно да ги разгледам в една статия. А и както споменах вече, за тях можете да прочетете в статиите ми, публикувани в този сайт и на страницата “Училище за идеи – Клубове по мислене” в Детски сайт.

За вас е важно да знаете, че към проблемите, свързани с ученето, трябва да подходите съзнателно. Като начало ви препоръчвам да започнете с първата стъпка – да признаете съществуването на такъв проблем, да уточните предизвикателствата пред вас, а после и да ги обвържете с цели. Правете стъпките заедно с вашето дете, и една по една. Продължете със задачите, търсейки потвърждение за общите ви постижения – на детето ви и вашите. Ще ги откриете в промяната на нагласите му, в увереността, че може да се справя и в успеха му. Не всички могат да са отличници, но всеки може да демонстрира възможности, които да са отзвук на неговите положителни нагласи и стремеж да се учи. С тази статия аз се опитвам да ви предложа една много проста концепция, която да наклони вашето мислене по посока на това, че вашето дете може би има нужда от вашето внимание и от вашата помощ. И вие, и детето ви, следвайте логиката на най-обикновеното ни човешко желание – винаги можем да искаме да сме по-добри, а ученето е една такава възможност. Онлайн обучението в условията на пандемия провокира и един положителен ефект – скок в общуването между вас и децата ви, но и шанс да изградите помежду си силна емоционална и интелектуална връзка.

Към УЧИЛИЩЕ У ДОМА – 1

error: Свържете се с автора за разрешение!!