КОНЦЕПЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Kонцепция за стратегическо управление на Прокуратурата
Време за четене: 3 минути

“Kонцепция за стратегическо управление на Прокуратурата на РБ”, разработена от Иван Гешев – кандидат за главен прокурор, е качена на сайта на ВСС. Тъй като текстът е предложен за обсъждане, в следващите редове ще се опитам да резюмирам съдържанието на публикувания текст, който включва обръщение към членовете на ВСС и още пет раздела.

В обръщението си към членовете на ВСС, кандидатът за главен прокурор прави уговорката, че концепцията е изцяло с практическа насоченост и няма претенцията да е с пълна изчерпателност. По негово мнение, много е важно като начало да бъде представено обективното състояние на Прокуратурата, да бъдат отчетени достиженията и проблемите, както и да бъдат набелязани мерки за преодоляването им. Това ще е добро начало на бъдещия седемгодишен период, ако му бъде гласувано доверие. Самата концепция е съобразена с МСП на ЕК, кактo и с всички други документи на ЕК.

Раздел “Лична мотивация за заемане на длъжността”. Разбираме, че цялата му професионална кариера е преминала в системата на правоохранителните служби на Прокуратурата на РБ. Познава практическите аспекти на следователските и прокурорските дейности, както и голяма част от колегите в съдебната система. Има познания за вътрешните механизми на функциониране на Прокуратурата, прилаганите управленски модели, положителните и отрицателните ефекти от законодателните и административно-ръководни решения през годините. Притежава реален управленски опит в различните нива на системата на ПРБ и няма да му е необходимо време за проучване и адаптиране, за идентифициране на проблемите и за набелязване на мерки за решаването им.

Кандидатът за главен прокурор декларира, че притежава воля и решителност за справяне с отговорностите и предизвикателствата. Мотивиран е от доверието при номинирането му и високо го цени. За него българските граждани са работодателя, който очаква да му бъде даден “продукта”, т.е. справедливост. Според него, цената на т.н. “криминален преход” не може и не трябва да бъде плащана само и единствено от обикновените български граждани и данъкоплатци. За него най-важното в бъдещата работа, отразено в концепцията е “надграждане и промяна”.

Раздел „Анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата”. Анализът включва разпределението на кадровите ресурси, материално-техническата обезпеченост на органите на съдебната власт в прокуратурата, електронни системи и регистри и техническото им осигуряване, резултати от изпълнението на конституционните функционални задължения на прокуратурата.

Раздел “Достиженията в дейността на прокуратурата”. Разделът разглежда отговорността на главния прокурор за работата на прокуратурата, оптимизиране на съдебната карта, обучение и квалификация на магистрати и съдебни заседатели, актове на методическо ръководство, междуинституционално и международно сътрудничество.

Раздел „Проблеми в работата на прокуратурата”. В този раздел са намерили място проблемите от нормативен характер, проблемите, свързани с кадровата и с материално-техническата обезпеченост, както и някои специфични за дейността на прокуратурата проблеми.

Раздел „Цели за развитие и мерки и мерки за постигането им”. Разгледани са целите, свързани с изискванията за компетентност, мотивация и отговорност към магистратите и съдебните служители, ефективни и ефикасни разследващи органи и екипност по разследването, отговорно и ефективно администратвно управление, стандарти за ефективно, обективно и качествено разследване, мултидисциплинарни екипи и международно сътрудничество.

Източник – “Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България”

error: Свържете се с автора за разрешение!!