ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТЕКСТ

извличане на информация от текст
Време за четене: 6 минути

Ако следите внимателно моите публикации, сигурно сте разбрали, че професор Де Боно – автор на латералното мислене, въвежда и разглежда стойностите като нещо много важно. Факт е, че на тях посвещава книгата си “Шестте медала за стойност”( С., Локус, 2010). В нея той ни предлага лесен метод, т. е. рамка, чрез която всеки ученик може да се научи да оценява стойностите. Но защо е необходимо да владее подобно умение? По много причини, а едната от тях е свързана с извличането на информация и интерпретирането на текст. А какво означава това? Означава, че ученикът ще прояви творческо и идейно мислене, т.е. ще може да открие и да поднесе нова стойност.

Извличането на информация от текст е умение, което трябва да бъде усвоено от учениците, защото е част от функционалната грамотност и се диагностицира чрез решаването на тест. Но да не забравяме, че подобно умение е част от умението за мислене. Повече от десет години аз отстоявам идеята, че в българското училище трябва да бъде въведен т.н. Час по мислене, по системата на професор Едуард де Боно. След въвеждането му още преди двадесет години, като извънкласна форма на обучение в XI ОУ “Николай Лилиев” – Стара Загора, успях да обобщя резултатите от подобна практика в моята книга “Първи стъпки в прякото преподаване на мислене в училище” (Стара Загора, Лаген, 2005). А от 2007 –ма година до сега, продължавам да поддържам в помощ на учители и на ученици, както и на техните родители, страницата “Училище за идеи” в Детски сайт на библиотека “Родина”.

През годините се убедих в необходимостта учениците да познават различните техники, методи и инструменти на латералното мислене. Затова реших да потърся връзка между системата на професор Едуард де Боно и актуалната тема за умението на нашите ученици да извличат информация, което умение е част от функционалната грамотност. Защото с какво друго е свързано това умение, освен с насочване на вниманието към значимото, към стойностите, които всъщност са това, което виждаме и разбираме от текста. А без съмнение, всеки текст притежава стойности, освен в случаите, когато той не отговаря на нито един критерий за текст. Самото извличане на информация е процес на оценка на тези стойности. Тази информация е източник за отговора на даден въпрос или на група въпроси, които обаче трябва да са много ясно формулирани. Така вниманието на ученика няма да се отклони и той ще се концентрира около стойностите, които стоят зад тези въпроси. Според професор Де Боно, стойностите са: човешки (Златен медал), организационни (Сребърен медал), стойности на качеството (Стоманен медал), стойности, свързани с новите идеи (Стъклен медал), стойности на средата (Дървен медал), стойности на възприятието (Месингов медал). Повече за тях можете да прочетете в книгата “Шестте медала за стойност” (Едуард де Боно, С., Локус, 2010), защото познанието за тях развива чувствителността към стойностите в текста.

Има въпроси, на които за да бъде отговорено, не е нужно притежаването на познания за стойностите. Това са т.н. формални въпроси, изискваши формални отговори. В такива случаи е достатъчно да се открие дали търсената информация е “казана” в текста. А до нея ще се стигне, ако се чете внимателно, за да бъде идентифицирана и диференцирана. Такъв подходящ пример може да е въпрос, свързан с потвърждаване или отхвърляне съществуването в текста на един или друг факт. Със значителна трудност обаче са въпросите, при които се налага ориентиране за отговора по “подсказаното”. Същото се отнася и до въпроси, отнасящи се до “харесване” или “нехаресване” на текст. Защо? Защото в единия случай трябва да се открои “важното” и да се посочат стойностите, а в другия – да се обърне внимание на онези, които определят какво “харесва” и “не харесва”. Такова извличане на информация е свързано с разпознаването на стойности, които да бъдат открити не само за себе си, но и за другите хора. Поради тази причина ще трябва да се направят определени заключения след подробно анализиране. Акцентът после е върху умението да се формулира свободно словесен отговор. Факт е, че учениците се затрудняват да правят точно това. Ето защо съм противник на форматите с избираем отговор, т.е. на тестовете. Те не развиват умението, което не достига на голяма част от българските ученици.

Не е възможно ученикът да открие в един текст нещо, за което няма никакви познания и даже не може да го назове? Ако не знае нищо за съществителното, за прилагателното, за епитета, за метафората и т.н., би ли могъл да ги открие? Ако той не притежава знания и умения да разпознава търсените стойностит, би ли могъл по пътя на логиката да прави заключения и да формулира верни словесни отговори? Не, защото само знанието може да му помогне да организира мисленето си по подходящ начин. Истината е, че причина за разликите в учебните резултати на учениците е разликата в техните познавателни и практически умения. Затова е задължително те да усвояват задължителния учебен материал, свързан с различните специфични текстове по отделните предмети. Необходимо е да четат и допълнителна литература. В комбинация с умението да разпознават стойностите, тяхното внимание при работа с текст ще бъде привлечено от важните неща, защото “важните неща “издърпват” вниманието ни. Интересните неща също. Нещата, за които ни е казано да следим, привличат вниманието ни”. (Де Боно, Едуард. Шестте медала за стойност, С., Локус, 2010, с. 34).

Извличането на информация е умение за направляване на вниманието. На това може да бъде научен всеки ученик, ако той бъде обучен по системата за латерално (странично) мислене на професор Едуард де Боно. Съветвам ви да прочетете за някои от основните методи и инструменти, разработени от него – Шестте рамки за мислене, Шестте мислещи шапки, Шестте медала за стойност, мисловните инструменти ОВФ, АВИ, ГТД, СиР, ПМИ, НЗЦ и ВиП. Те ще ви подпомогнат в случай, че решите да обучите вашите ученици или деца как преднамерено да се научат да насочват тяхното внимание при работа с текст. Препоръчвам ви, ако още не сте го направили, да прочетете и книгите на професор Едуард де Боно – “Шестте рамки на мислене”( С., Локус, 2010) и “Шестте медала за стойност”(С., Локус, 2910), както и да си прочетете моите публикации по темата на страницата “Училище за идеи” в Детски сайт или в моя сайт www.ideaist.eu.

error: Свържете се с автора за разрешение!!