Теми

Популярни

УЧРЕДЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО МИСЛЕНЕ

преподаване на мислене

Учредяването на училищен Клуб по мислене, който да обучава децата по Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно, може да е част от “Гражданско образование  и възпитание“, или да е иновационна училищна политика. През 2002-а година стартирах моя проект “Училище за идеи” с Клуб по мислене, чието време на провеждане бе част от времето за възпитателна дейност в полуинтерната  група на първи клас. След втората година, поради големия интерес от страна на родителите, сфрмирах още една група и двете продължиха като форми за извънкласна дейност. Искам да ви предложа моя опит в структурирането и организирането на един такъв клуб. Предлагам ви неговия статут и целите, а също така – и вариант за примерно учебно съдържание през първата учебна година. Успех!

К  Л У Б  ПО МИСЛЕНЕ

Статут и цели

I. ЦЕЛ НА КЛУБА ПО МИСЛЕНЕ

1. Целенасочено усвояване и развитие на мисловни умения

2. Упражняване на мисловни умения

3. Практикуване и прилагане на мисловни умения

II. ПРИНЦИПИ

1. Дейността се основава на системата на проф.Де Боно за латералното мислене и нейните общи принципи на обучение

2. Мисленето трябва да доставя удоволствие за децата,а заниманията не трябва да предизвикват емоционален стрес или объркване за несправяне

3. Мисленето винаги е конструктивно и е свързано с решаването на мисловни задачи и с реализирането на идеи.

III. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

1. Формата на занимания отразява разбирането на професор Де Боно за организиране на Клуб по мислене

2. Прилага се принципа на опростяване на материала в зависимост от възрастта  и характеристиките на участниците в групата.

3. Спазва се предварително обявеното време за начало, продължителност и край на заниманието, в пред вид приучването на участниците към дисциплина.

4. Задачите трябва да са ясно формулирани

5. Продължителността на всяко занятие е както следва:

–  деца от I клас  – 30 мин.

–  деца от II и III клас – 35 мин.

–  деца от IV клас – 40 мин.

–  по-големи деца  – 45 мин.

6. Честотата на занятията е един или два пъти в седмицата

7. Организатор на Клуба е учителят

8. Броят на участниците е според Наредбата (за сформиране на извънкласни форми).

9. Мястото за провеждане на занятията е едно и също.

IV. МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Учебното съдържание е съобразено и адаптирано според програма СОRT. Основен източник са книгите на Де Боно, неговите и други сайтове по темата, както и настоящия. Преподаващият учител разработва и свои авторски упражнения, ползвайки методологията на Системата за латерално мислене. Своеобразен източник за опит е и  книгата ми ”Първи стъпки в прякото преподаване на мислене в училище”.( Стара Загора, 2005 г.)

V. ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАНЯТИЕТО

1. Формални въпроси – 1 мин

2. Усвояване на умение – варира в зависимост от възрастовата група ( между 15 – 25 мин.)

3. Упражнение – варира в зависимост от възрастовата група ( между 10 – 15  мин.)

4. Заключителна част – 4 мин

VI. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

1. Материалът се разработва като всяко учебно съдържание в урочна единица – опростява се, използват се интерактивни методи и се следват указанията на автора на системата за латерално мислене.

2. Разработва се тематично разпределения на  занятията

3. Всяко занятие са отразява в Материалната книга като Клуб по мисленеили Час по мислене

 

ПРИМЕРНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

/Първа година, за деца на 7-8 години/

Учебна

седмица

Ядро Тема Цел
1. Природа на

ума и мисленето

Природа на

ума и мисленето

Осъзнаване природата на

ума и мисленето

2. Дърводелци и

мислители

Усвояване на Модела

на дърводелеца

3. Мисловни инструменти и Метод на

шестте шапки

Шестте шапки за мислене І ч. Заучаване на

значението и разпознаване

4. Шестте шапки за мислене ІІ ч. Самостоятелно използване
5. Мисловни навици Петминутен формат за мислене Усвояване на навика
6. Напред или паралелно Усвояване на навика
7. Мисловни инструменти и Метод на

шестте шапки

Инструменти: Отчетете всички фактори /ОВФ/ Усвояване на инструмента
8. Инструменти: Алтернативи, възможности, избор /АВИ/ Усвояване на инструмента
9. Мисловни навици Ценности Усвояване на навика
10. Мисловни инструменти и Метод на

шестте шапки

Инструменти: Гледната точка на другите /ГТД/ Усвояване на инструмента
11. Инструменти: Следствие и резултати /СиР/ Усвояване на инструмента
12. Инструменти: Плюс, минус, интересно /ПМИ/ Усвояване на инструмента
13. Инструменти: Намерения, задачи, цели /НЗЦ/ Усвояване на инструмента
14. Инструменти: Важност и приоритети /ВиП/ Усвояване на инструмента
15. Изученото Първи преговор Обобщение
16. Първи преговор Диагностика
17. Първи преговор. Открит урок Обобщение и диагностика
18. Мисловни навици Общо и частно Усвояване на навика
19. Мисловни операции Основни мисловни операции Усвояване
20. Мисловни навици Истина, логика и критическо мислене Усвояване на навика
21. При какви обстоятелства Усвояване на навика
22. Хипотеза, предположение и провокация Усвояване на навика
23. Природа на ума и мисленето Провокация и ПО Усвояване на техниката
24. Придвижване Усвояване на техниката
25. Случайната дума Усвояване на техниката
26. Мисловни структури и ситуации Спорове и разногласия Усвояване на ситуацията
27. Изученото Годишен преговор Обобщение
28. Изученото Годишен преговор Диагностика
29-30. Изученото  Открит урок. Връчване на свидетелства. Приложни    умения
31-32. Изученото Практикум Приложни умения

 

error: Свържете се с автора за разрешение!!