УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ В ПЪРВИ КЛАС

умението за четене
Време за четене: 5 минути

Тази публикация е за родителите на деца от първи клас. Ще се опитам достъпно да обясне един процес, чийто краен резултат е умението за четене. Той включва няколко етапа, които са свързани. Началото стартира още в предучилищния етап, когато у дома и в детската градина детето продължава да развива фонематичния звук. Става въпрос за правилното ориентиране в звуковата форма на думата и моделирането на звуковия й състав. То трябва да може да различава звуковете, защото без това няма да може да възприема и да разбира правилно думите. Върху това умение продължава да се работи интензивно в първи клас чрез усвояване на т.н. звуков анализ. Малкият ученик се научава да изговаря чисто звуковете, да ги разпознава и отделя. Фонематичният звук е нужен не само за да може детето да разбира речта и да говори, но то започва да разпознава особеностите на всяка фонема и да осмисля нейното място и значение в различните думи. На този етап всеки родител и педагог трябва да наблюдава внимателно за затруднения и отклонения, които могат да бъдат отстранени с активната намеса на специалист-логопед. В такива случаи мерките трябва да са навременни, за да се предотврати задълбочаване на проблема.

Известно е, че писмената реч се формира на основата на устната и проблемите с фонематичния слух в бъдеще могат до доведат до сериозни нарушения с четенето и писането. Важно е на формирането на устната реч да се гледа с необходимата отговорност и тя да се проследява в различните етапи от развитието на детето. Специалистите знаят най-добре на кой етап какъв фонематичен опит трябва да притежава едно дете. Ако като родител сте констатирали някакъв проблем, добре ще е да се консултирате и преди встъпването в първи клас. Важно е във връзка със споменаването вече от мен, че проблемите с фонематичния слух ще доведат до проблеми и с писането. Базово знание при него, както и при четенето е усвояването на азбуката. Изписването на буквите поставя на изпитание моториката и пространствената ориентация на малкия ученик. Препоръчително е това му усилие да бъде подпомогнато предварително още в ранна възраст с развиване на неговия интерес към рисуване и моделиране. В първи клас се залага много на упражненията за изписване на буквите под диктовка и самодиктовка, както и на преписите от печатан вариант. Обръща се внимание на буквите, които изискват удължаване при произношението (й) и се акцентува на буквите, които са образувани от два звука (ю, я, щ), или на звукове, които се изписват с две букви (дж). Обясняват се и звуковите особености на твърдото и меко йо/ьо, както и разликите г/к д/т ж/ш з/с б/п в/ф. Препоръчително е да се обърне внимание на настъпващите промени при произнасянето, които са под влияние на звуковото обкръжение. Това е особено важно, защото така отрано се развива правописната култура.

В сричковия етап на умението за четене е важно усвояването на отделните буквени комбинации да се осъществява на базата на едновременното осмисляне на звуковия състав на думите. Самото сричкуване предхожда постепенното преминаване към гладко и самостоятелно четене. Тук е мястото да кажа, че това е времето, когато се заостря вниманието на малкия ученик върху словообразуването и изменението на думите. Детето трябва да се впечатлява от разликите и промените, свързани с категорията число и род, членуването и строежа на изречението. Тук говорим за усещане за езика, а не за усвояване на задълбочено граматическо познание. Рано е за това. Но имайки предвид, че много бързо ще трябва да се премине към четене на цели изречения и осмислянето им, е важно ученикът да усеща граматическата свързаност между думите в едно изречение, чийто строеж има пряка връзка с логиката на изразяването и с разбирането на текста. Така се извършва плавен преход към активна свързана реч, която е предпоставка за четенето с разбиране и за интерпретирането на прочетеното.

Разбирането и интерпретирането на един текст зависи и от активния речник на детето. Той трябва да се развива интензивно, защото така се стимулира и умението за четене с разбиране. Усвояването на нови думи е резултат от провокиране на възприятия и на абстрактно мислене на малкия ученик. Чрез обогатяването и разширяването на активния му речник се развива освен неговото умение за четене с разбиране, но и за разказване. Започва се с отговори на въпроси към кратките текстове в буквара, за да се премине към преразказ на текстовете в читанката. У дома упражняването може да продължи с четенето и преразказването на кратки приказки или авторски текстове. Препоръчително е да се стимулира и творческото мислене като се практикува съчиняването на разказче по картинка или по серия от картинки. Използвайте диалога с вашето дете, за да провокирате интереса му към споделяне на прочетеното, видяното или на преживяното. Винаги отговаряйте на въпросите му, когато не разбира значението на някоя дума. Надграждайте познанията му за света, който го заобикаля. Така ще добавяте нови думи към неговия речник и по този начин ще се развиват възможностите му за изразяване и интерпретиране. Постепенно разширявайте интереса му към различните жанрове – от приказката и стихотворението, към авторските разкази и откъси от произведения на известни детски автори.

В обучението по четене в първи клас водеща е ролята и на детето, и на учителя, и на родителя. Важно е да се разбере, че това умение активира мисловната дейност. Спомага за подобряване на паметта. При писането се подобрява моториката. Развива се логическото мислене. Аз бих препоръчала интелектуалното натоварване по време на заниманията по четене да се редува с интерактивни игри с преобладаващ състезателен елемент. Има много игрови варианти, свързани с различни предизвикателства – думи, които започват или завършват с определен звук, довършване на дума по зададена сричка, свързване на думи в изречение или довършването му, попълване на липсваща буква в думата и т.н. Трябва да знаете, че децата, които се упражняват и у дома достигат по-добри резултати при придобиване на умението за четене. В тази връзка ви препоръчвам да прочетете и други мои статии по темата, като прегледате листата ми в този сайт, както и в Детски сайт – Клубове по мислене, където също ще намерите публикации по темата деца-родители.

error: Свържете се с автора за разрешение!!