ПИСАНЕ НА СОБСТВЕНИ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ

собствени ученически текстове
Време за четене: 5 минути

Придобиването на умение за писане на собствени ученически текстове е задача на българското училище. Това умение се развива през всичките етапи на училищното образование, така че учениците да получат познания и компетентности за практикуването му. Няма да сбъркам, ако кажа, че обикновено фокусът е повече върху репродуцирането/възпроизвеждането на чужди текстове. Мисля, че той трябва да се измести и към продуцирането/създаването на собствени текстове, защото затрудненията на учениците са свързани с тях.

Умението за писане на собствени ученически текстове се предхожда от усвояването на умението да се репродуцират/възпроизвеждат чужди текстове. Не е случайно, че на него много се набляга още в началните класове. Изучават се характеристиките на праразказа и неговите видове – подробен, сбит и подборен. Но на този етап на училищното образование се извършва и преход към умението да се продуцират/създават собствени ученически текстове чрез съчинението описание и съчинението повествование. Развивайки умението да преразказват, децата се подготвят за справяне с разказвателните предмети в четвърти клас и в следващите класове на училищното образование. Продължават да разширяват познанията си и за другите репродуктивни/възпроизвеждащи текстове – трансформиращ преразказ, есе, конспект, резюме и реферат. Усвояват и продуцирането/създаването на собствени текстове – съчинение-разсъждение, интерпретативно съчинение, отговор на литературен въпрос и есе по свободна тема.

Умението да се създават собствени ученически текстове е творчески процес, който при различните деца може да е свързан и с преодоляването на някои трудности. Те може да се избегнат, ако в достатъчна степен са усвоили признаците на текста, неговото стилово и графично оформяне, съобразяват се с изискванията за съответния ученически жанр, притежават умения за анализиране и аргументиране, спазват правописните и пунктуационни правила. Това ще означава, че са придобили съответната подготовка, отговаряща на този етап от тяхното езиково и литературно обучение. И най-важното – трябва да развиват и разширяват своя ценностен опит.

Писането на собствени ученически текстове е творческо умение, защото според професор Де Боно “думата “творя“означава да създадеш нещо, което не е съществувало преди…..създаденото нещо трябва да притежава стойност.” /Едуард Де Боно, Как да развием творческото мислене, С., LOKUS, 2009, c.14/. Той казва също, че в подобни текстове творческият елемент е в “способността да се произвеждат нови идеи…”/пак там/ Но едва ли бихме могли да усвоим едно такова умение, ако не го практикуваме. Игрите-упражнения, описани в току-що цитираната книга, за която съм писала в друга моя публикация, стимулират самостоятелното творческо мислене и писане. Ключът са случайно избрани произволни думи, с които стартира изпълнението на една или друга дидактична задача. По-долу ви предлагам две от тези игри-упражнения, свързани със създаването/продуцирането на собствени текстове. Наименованията и дидактичното им изпълнение са по описанието на професор Де Боно, а идеите за примерите са разработени от мен.

ИГРА 60 ПРИКАЗКА

Задачата е да напише приказка. Тя трябва да включва четири произволни думи, избрани от вас на случаен принцип. Може да разиграете лотария с предварително написани на листчета съществителни имена. Подходете сериозно, така че всичките четири думи да бъдат вплетени в сюжетното развитие.

ПРИМЕР

Четирите произволни думи са: МОРЯЦИ, КАПИТАН, КОРАБ, БУРЯ

Мисли:

…..Изведнъж тъмни облаци надвиснали над кораба. Небето се снишило и а-ха, да докосне високите вълни. Виждало се, че бурята приближавала откъм север. Така била предрекла и магьосницата, която срещнали, връщайки се от пещерата, където миналата нощ успели да скрият окрадените скъпоценности. Тя ги била предупредила да не излизат в морето, но те не я послушали.

Скоро корабът започнал да се тресе и да скърца. Уплашени, моряците се изпокрили в каютите. На палубата останал само капитанът. Огромните вълни принудили и него да се прибере при останалите….

ВАРИАЦИИ

1. Изтеглете още една произволна дума и продължете приказката

2. Предлагам ви произволната дума МРАК, за да допишете финала на приказката

ИГРА 62 ЗАГЛАВИЯ

Задачата е да напишете заглавие на статия за публикуване във вестник. Изтеглете две произволни думи. Изберете ситуацията и я опишете. Заглавието трябва да е интригуващо.

ПРИМЕР

Двете произволни думи са: ДЕЦА и СЪРЦА

Мисли:

……ДЕЦА РИСУВАТ СЪРЦА. Въодушевление е обхванало децата от ЦДГ “Слънце “. Решили са да изработят много картички с изрисувани на тях сърца. Времето им е ценно, тъй като наближава денят, в който ще организират продажба. Събраните средства ще предоставят за лечението на болната Йоана. Желанието им е тя да бъде излекувана и скоро да се върне при тях. Те вярват, че малките изрисувани сърца ще привлекат погледите на много милосърдни хора, които ще посетят техния базар.

ВАРИАЦИИ

1. Изберете една произволна дума от горния текст и продължете публикацията.

2. Изберете три произволни думи и напишете заглавие. Опишете ситуацията, която сте избрали

Писането на самостоятелни ученически текстове е умение, което отразява ценностния опит, но и всичко научено в областта на езикознанието и литературознанието. Аз бих искала да се отделя повче учебно време за развитието на творческите способности още от ранна училищна възраст. Речта е нещо много индивидуално и върху тази индивидуалност трябва да се работи осъзнато. И не става въпрос, че от тях ще правим писатели и поети. Сред тях ще има и такива, чието бъдеще ще е свързано с творчески дейности. На равнището на създаването на самостоятелни ученически текстове, учениците постепенно преодоляват навика да подражават и се научават да изразяват собствени виждания и да оценяват. Учителят трябва да стимулира подобен творчески процес у ученика.

error: Свържете се с автора за разрешение!!