НОВИНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

селските райони
Време за четене: 3 минути

*Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват, след като на правителствено заседание бяха осигурени 42 млн. евро за целта. Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.). Министерският съвет одобри десето изменение на Програмата, с което се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво.
С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Oт 1 март ще се извършат и компенсаторни плащания по мярката 12 на земеделските стопани, които попадат в обхвата на новоиздадените заповеди. Ще бъде осигурено и допълнително финансиране за местните поделения на вероизповеданията, в това число църкви и манастири, по мярка 7.6 за всички кандидати, кандидатствали по последния прием.

*ДФ „Земеделие” увеличава с близо 900 хил. лв. (899 800 лв.) бюджета по подмярка COVID. Бюджетът по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се увеличава от 7 321 096 лв. на 8 220 896 лв. С отпускането на допълнителните средства ще бъдат подпомогнати всички допустими кандидати, които в периода 26 октомври – 13 ноември 2020 г. са заявили помощта. Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. евро.

*34 проектни предложения са подадени по време на втория прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Той стартира на 16 октомври 2020 г. и продължи до 15 януари 2021 г. включително. Подадените проектни предложения, подлежащи на разглеждане, са насочени към иновации в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Заявената финансова помощ по тях е в размер на над 26.4 млн. лв., при определен бюджет за съответния прием от 20.6 млн. лв.

*С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това става възможно след като на последното си заседание в края на 2020 г. Комитета по наблюдение на Програмата реши да се прехвърлят допълнително средства по тях, за да се финансират по-голям брой проектни предложения. С 3,6 млн. евро се увеличава бюджетa на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. С тях още 17 общини ще имат възможност да реконструират уличната мрежа по ПРСР 2014-2020 г. Осигуряват се и 20,8 млн. евро, с които ще се одобрят над 90 проектни предложения по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програмата. Със средства в размер на около 4 млн. евро допълнително ще бъдат финансирани и проектни предложения по подмерки 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“.

Източник: Сайта на Министерство на земеделието, храните и горите

error: Свържете се с автора за разрешение!!