ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ

решаване на тест
Време за четене: 8 минути

През последните две-три години тестовете по български език и литература, които се предлагат при завършване на седми и дванайсти клас, претърпяха развитие в положителна посока. Включват се повече задачи, свързани с умението за четене с разбиране, както и с възможността да бъдат оценени учениковите умения за творческо писане – интерпретативен текст, есе, резюме, разгърнат отговор след анализ (тълкуване) и синтез (обобщаване). И след като много пъти съм писала за затрудненията на българските ученици, свързани с току-що изредените умения, реших да предложа няколко практически идеи при решаване на тест, правейки препратка към системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно. Целта е по-бързото преодоляване на изпълнението на тестовите задачи, като се пести време и се избегне дезориентацията. Идеята на тази публикация е практикуване на умствени умения при решаването на някои задачи, включени в тест по български език и литература. Бързам да предупредя, че няма начин едно умение да бъде усвоено, ако то не се упражнява редовно.

В книгата си “Как да развием творческото мислене” (С., Локус, 2009), по повод ползата от нейното прочитане, Де Боно казва, че тя (тази книга) прилича на игрище с топка¸ която трябва да започнете да ритате по него. Ще си открадна това сравнение и ще ви кажа, че всеки тест прилича на игрище с топка, Със сигурност футболистът е ученикът, който трябва да изпълни успешно тестовите задачи – с точни удари, без закъснение и с добър краен голов резултат в полза на верните отговори. За целта предлагам моята стратегия:

1. Започнете с преглеждането на теста като цяло. Първите впечатления ще ви помогнат да се ориентиране в неговото съдържание, в обема и структурата му. Това ще ви помогне да се съобразите с времевите ограничения. Ще стане възможно и определянето на личното ви темпо, както и избора ви да започнете от най-лесните въпроси (по ваша преценка).

2. Задачите, свързани с разбирането на един текст, изискват да направите внимателен и точен прочит в случаите, когато само “претърсвате” за наличието на факт или твърдение, но също и когато трябва да извлечете идея, която не е изречена директно.

3. Повечето от задачите изискват да избирате един отговор измежду няколко. Най-добре е на някаква основа да отхвърляте онези, които Де Боно би нарекъл “елиминиран играч”. Обърнете внимание дали се търси това, което е “Вярно” или “НЕ е вярно”.

4. В случаите, в които ще трябва да откриете някаква връзка или различия, опитайте се да свържите общото – в един случай, и различното – в друг..

5. При откриването на синонимни или антонимни отношения, винаги търсете основания за това.

а) Внимавайте при задачи, свързани със заместване на фразеологично словосъчетание с подходящ израз. Фразеологичното словосъчетание и изразът трябва да са близки по значение.

б) Търсене на синонимни отношения има и в задачи, при които трябва да откриете близък по значение смисъл, но измежду две фразеологични словосъчетания на един ред. Изключваме или утвърждаваме онзи ред, в който и двете са близки по значение или не са – в зависимост от това дали търсим „Вярно” или “НЕ е вярно”. Същият подход се прилага и при антонимни отношения.

Пример: В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними.

А ) стои като на игли – вятър го вее на бял кон

Б) вързан в ума и в ръцете – на две магарета слама не може да раздели

Верният отговор е Б), защото и двете словосъчетания на този ред означават – неспособност, отсъствие на умения за вършене на нещо.

6. Има задачи, свързани с т.н. индиректно описание, което се основава на сравнениe. Изисква се да направите сравнениe с цел да дефинирате примера, посочен още при формулирането на задачата.

Пример: С кой от изразите може да заместите фразеологичното словосъчетание, без да променята смисъла на изречението?

С лека ръка ми обеща да постигне всичко, но резултатите са никакви?

A) с надежда за големи печалби

Б) без да мисли за последиците

Верният отговор е Б). Става дума за смислово тълкуване на фразеологичнo словосъчетаниe. Търсите онова описание, което може да бъде отнесено към посоченото.

7. При задача от типа: “На кой ред думите се съотнасят една към друга, както книга – библиотека, първо правите т.н. прочит “напред” или “назад”. После задължително следва същия прочит и на възможните отговори.

Пример: На кой ред думите се съотнасят една към друга, както покрив – керемиди

A) гора – дървета

Б) самолети – писта

В) рибар – въдица

В духа на казаното, “покривът се състои от керемиди” или “керемидите са част от покрива”. И по-надолу – “гората се състои от дървета” или “дърветата са част от гората”, което е и вярното.

8. В задачите, свързани с т.н. обезценяване, трябва да откриете дадена ключова стойност и нейното елиминиране или затвърждаване. Обикновено това е ред от думи, в който откривате такива със смислова близост и редове, в които не всички думи са в смислова близост. Но критерият за общност или различие може да бъде и друг – различна форма, принадлежност и т.н.

Пример: Посочете реда, който съдържа излишна дума.

А) дърво, корен, лист

Б ) вода, почва, кислород

В) гущер, Космос, планета

Верният отговор е В), защото в него една дума не е от същото смислово поле на останалите две. При изпълнението на задачата се налага да потърсите силни, слаби или отдалечени връзки между думите от всеки ред. Целта е да извадите онези, които не се свързват явно с останалите.

9. При въпросите, касаещи учебното съдържание по литература, се налага да избирате или да откривате ценност, стойност. Важно е да разчетете правилно критерия, който ви се подава още в самото формулиране на задачата (въпроса).

Пример: Как Иван Вазов създава усещане за достоверност на събитията в разказа “Една българка”?

A) чрез контраста между баба Илийца и Евтимий

Б) чрез биографичен разказ за главната героиня

В) чрез детайли, уточняващи времето и мястото на събитието

Верният отговор е В). Избрахме го, тъй като съответства на критерия усещане за достоверност.

10. Когато се налага да откриете литературен факт или твърдение, търсете ги така, че те да подбудят у вас търсената идея.

Пример: Какво кара отец Евтимий да нарече баба Илийца “луда”.

A) Силната му вяра, че само Бог може да помогне на човек, изпаднал в беда

Б) Невъзможността да разбере добротата и всеотдайността на жената и да постъпи като нея.

В)Убедеността му, че нейните намерение да помогне не могат да се осъществят¸ защото турците са ожесточени

Верният отговор е Б). Тук може да ви помогне само доброто познаване на творбата и аналитичният ви опит, натрупан в часовете, определени за изучаване на творбата.

11. При изпълнението на задачата, свързана с писането на интерпретативен текст по зададена тема, свързана с определена литературна творба, трябва да се съобразите с основните изисквания. Ще припомня най-важните – верен анализ на формулировката на заглавието и коректно формулиране на тезата, да покажете, че познавате смислово и фактологично дадената творба, да се съобразите със структурната схема на дадения учеников текст, който трябва да е цялостен и смислово издържан, да използвате верни аргументи и да правите логически издържани разсъждения, да си служите с подходяща лексика, която да доказва литературната ви компетентност, както и да притежавате добра правописна и пунктуационна култура.

Накрая, в теста може да откриете и други задачи. Някои ще са свързани с директна употреба на части от изучена литературна творба, с цел извличане на информация за едно или друго – изразни средства или определена идея.. Не бихте могли да ги откриете в приложения текст, ако не знаете нищо за тях, не можете да ги разпознавате или ви липсва умение за извличане на стойност(ценност) от даден литературен текст. Затова се налага да актуализирате знанията си в областта на литературознанието и по отношение на литературните видове и жанрове, структурата на литературната творба. Тестът ще съдържа и въпроси, на които не бихте могли да отговорите, ако не познавате произведението или героите в него. А за т.н. разпознаване на цитати, ще ви помогне постоянството, с което през учебната година сте усвоявали отделните автори и техните творби. Най-малкото сте се научили да разпознавате духа и стила на всеки един, темите и сюжетите. Това ще ви спаси от неприятен конфуз.

Хипотетично се осъждате на неуспех, ако имате пропуски и в познанията си по правопис, пунктуация, синтаксис и морфология. Голяма част от правописните правила са свързани с фонетични промени, които вие трябва добре да сте усвоили. Припомнете си слятото и полуслято писане на съществителните, прилагателните и наречията, както и правописа на частицата „не”. Наблегнете на пунктуационните норми в простото и в сложното изречение, като обърнете внимание на вметнатите думи и на обособените части. Припомнете си класификацията на думите в българския език според граматическите признаци. Не пропускайте и правилата, свързани с употребата на някои местоименни падежни форми, както и на условията, при които се употребява всяка едно от двете форми за множествено число и т.н.

Откриването на очевидното при изпълнението на много от задачите в един тест може да се превърне във факт, само ако притежавате необходимия обем от познания и умения. Иначе ще трябва да разчитате само на късмета си, което не винаги гарантира успех. Става ясно, че всичко зависи от вас. А що се отнася до ползата от прочетеното до тук, то тя ще бъде право пропорционална на усилието ви да използвате моите практични идеи при решаването на тест. Не се колебайте, упражнявайте се! И друг път съм ви казвала – нито един успех не идва от нищото.

error: Свържете се с автора за разрешение!!