ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ЕС

бюджет на ЕС
Време за четене: 3 минути

Проектът за бюджет на ЕС за 2020 година е последното бюджетно предложение на Комисията “Юнкер” и е седмият последен бюджет за периода 2014-2020 година. По думите на Гюнтер Йотингер – комисар по бюджета и човешките ресурси, целта е с него да продължи подкрепата за реализиране на европейските приоритети – работни места, растеж, младите хора, измененията на климата, сигурността и солидарността.

21 % от предложения бюджет за 2020 г. ще бъдат използвани за справяне с изменението на климата. Над 83 милиарда евробюджетни кредити за поети задължения ще дадат тласък на икономическия растеж, на развитието на европейските региони и ще помогнат на младите хора. 13,2 милиарда евро са за научни изследвания и иновации в рамките на „Хоризонт 2020“ — най-големият и последен транш от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (+6,4 % в сравнение с 2019 г.), включително пилотната фаза на Европейския съвет по иновациите в подкрепа на водещи новатори, малки предприятия и учени с потенциал за бърз растеж в Европа и в световен мащаб; 2,8 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм +“;117 милиона евро за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо (с което общото финансиране за ИМЗ за периода между 2014 г. и 2020 г. става 4,5 милиарда евро);1,2 милиарда евро (+75 % спрямо 2019 г.) за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да продължи да разширява присъствието си на пазара и от сегашните 700 милиона потребители да достигне до 1,2 милиарда потребители в света до края на 2020 г.; 255 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за да се насърчат европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. EDIDP позволява да се изпробва сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС в рамките на текущия бюджетен период, докато започне да действа истински Европейски фонд за отбрана от 2021 г. нататък.
Чрез мобилизиране на различни инструменти бюджетът на ЕС за 2020 г. ще продължи да инвестира в солидарност и сигурност в Европа и извън нея: 420,6 милиона евро (+34,6 % спрямо 2019 г.) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) след постигнатото през март 2019 г. от Европеийския парламент и Съвета политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027; 156,2 милиона евро за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС), с цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия. Това ще помогне да се изгради резерв от способности за реагиране на равнището на ЕС, например противопожарни самолети и хеликоптери, както и капацитет за спешна медицинска помощ; Продължаване на подкрепата за разработването на системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, за подобрената Шенгенска информационна система и Европйския фонд за устойчиво развитие, с общата цел за повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, за да се осигури безопасността на гражданите на ЕС. Бюджет, позволяващ постигането на резултати.

Eдна от основните цели на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 година, e Комисията да гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС ще продължи да създава добавена стойност за гражданите на ЕС.

error: Свържете се с автора за разрешение!!