УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА КНИГАТА

приятели на книгата
Време за четене: 5 минути

През годините проектът ’’Училище за идеи’’ се превърна в система с ясни параметри за друга идентичност на българското училищно образование. Стартирал с  т.н. Час по мислене, той даде възможност на много деца да получат повече възможности за занимания по интереси. Клубът ’’Приятели на книгата’’ бе учреден като доброволна детска неформална група, която бе създадена по  инициатива на библиотека ”Родина”- Стара Загора, и с активното партньорство на Клубовете по мислене към проекта “Училище за идеи. Заниманията се провеждат два часа месечно. Единият час е в деня, в който има посещение на библиотекар. Той осъществява книгораздаване на място и заедно работим по отделен  годишен план, който включва културно-образователни прояви – тематични празници, състезания, викторини, обсъждане на книги, срещи с творци, посещения в Детски отдел на библиотеката и участие в организирани от него мероприятия и инициативи.

I. МИСИЯ И ЦЕЛИ НА КЛУБА ’’ПРИЯТЕЛИ НА КНИГАТА’’

1. МИСИЯТА е чрез своите членове да бъде активен посланик на книгата и информацията, на знанието и творчеството срeд децата – в училище, у дома, в приятелски кръг

2. ЦЕЛИТЕ:

– да насърчава и стимулира четенето, творческите възможности и въображението

– да създава специален интерес към изучаването на историята и настоящето на родния край

– да изгражда и поддържа по-добра читателска и информационна култура

– да съдейства за опознаването на възможностите на библиотеките и на Интернет за целите на  обучението,образованието и намирането на информация

– за изява на творческите им заложби и за оползотворяване на свободното им време

II. СТАТУТ НА КЛУБА

1. Член на Клуба може да бъде всяко дете, което приема Целите и Статута, и което е обхванато от проекта “Училище за идеи”,като подаде заявление за членство.

2. Членовете на Клуба се разделят на пет нива:

– членове на клуба – деца до 14 годин

– председател на клуба – избира се всяка година

– координатор – избира се от библиотеката

– учител –консултант , респ. координаторът на проекта “Училище за идеи”

– приятели на клуба – хора, споделящи идеите и съдействащи за реализиране на дейността му

3. Клубът работи по програми, предложени от библиотеката и от учителя-консултант

4. Членовете на клуба свободно избират програмите, в които да се включат

5. Приятелите на книгата са приятели на библиотеката

6. Членовете на клуба:

– помагат в работата на Детски отдел на библиотеката

– винаги намират повод да обсъдят прочетените книги с други деца

– препоръчват интересни четива на връстниците си

– засилват интереса към библотеката – основно място за четене и информация

– съумяват да внушат на другите да бъдат грижливи към книгит

– с предимство участват в библиотечни инициативи и дейности и сами инициират прояви за популяризиране на знанието и творчеството

– членовете на клуба имат право да получават награди за добрата си работа в библиотеката и за участие в нейните културни програми

– за своята активна дейност имат право да получат безплатна читателска карта за следващата година, с право на безплатно ползване на услугите в Детския библиотечно-информационен център.

7. Девизът на Клуба е “Опознай света на знанието с библиотеката – Чета,Знам,Мога!”

8. Клубът има отличителни знаци, които членовете носят по време на своите сбирки или когато работят  в помощ на библиотеката.

9. Годишната дейност се конкретизира в планове и програми за съвместна дейност с Детски отдел на библиотеката

III. КОДЕКС НА ДОБРОВОЛЕЦА

1. Зная, че този, който не се научи да чете книги от малък, остава с ограничени възможности.

2. Доказано е, че когато децата обичат да четат, те обичат и да учат.

3. Забелязах, че ми е скучно да общувам с хора, които не обичат да четат.

4. Знам от опит,че четенето на интересна книга е идеален начин за прекарване на свободното време.

5. Убедих се, че четенето разширява кръгозора ми и развива въображението ми.

6. Осъзнавам, че за човек, който не обича да чете, достъпът до съвременното информационно общество е много труден.

7. Открих, че библиотеката може да ми предложи неограничени възможности за четене и намиране на информация.

8. Искам да привлека към четенето повече мои връстници.

9. Желая да съм полезен на библиотеката с моя читателски опит  и с труда си.

10. С радост ще участвам в библиотечните инициативи на библиотеката.

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

Т Е М А ЦЕЛ
Четене с разбиране.
Посещение на библиотекаря
Нови знания
Книгораздаване
Изразително четене.
Посещение на библиотекаря
Компетентности и умени
Книгораздаване
Видове литературни текстове
Посещение на библиотекаря
Нови знания
Книгораздаван
Работа с литературен текст.
Посещение на библиотекаря
Нови знания
Книгораздаван
Работа с литературен текст
Посещение на библиотекаря
Нови знания
Книгораздаване
Съчиняване на авторски текст
Посещение на библиотекаря
Компетентности и умения
Книгораздаванe
Съчиняване на авторски текст
Посещение на библиотекаря
Компетентности и умения
Книгораздаване
Маратон на четенетоУчастие в инициативата
Седмица на детската книгаУчастие в инициативата
Закриване на читателската годинаНаграждаване на най¬-добрите читатели

Работата с книгата и свързаното с нея четене, може да се окаже подходящ инструмент и за работа с деца, които имат различни проблеми. Особено ефективен – при агресивни или склонни към агресия ученици. Всички специалисти по психическо здраве знаят, че библиотерапията по отношение на тях може да даде добри резултати. Колективното четене на специално подбрани литературни творби и тяхното обсъждане може да окаже психологическо въздействие с превантивен характер, но и за промяна в нагласите по отношение на околния свят. В този смисъл, разработването на една библиотерапевтична програма за група деца със сходни проблеми в общуването, може да  повлияе върху чувството им за толерантност и съпричастност, да им върне увереността в собствените сили и самокотрола на емоциите, да ги ориентира ценностно при търсенето на справедливост. Може да се използва и подхода на влизането в роли чрез театрализиране на откъси от творби, тъй като в такива случаи  емоционалното  изразяване се явява отдушник за натрупано  мълчание или за дълго спотайвани негативни чувства на тревога, страх,  неудовлетвореност, недоволство, ненавист или гняв.

Днешното българско училище дава възможност за организирането на много извънкласни форми за занимания по интереси. Всички сме свидетели, че Министерството  на образованието и науката реализира една по-различна и  иновативна стратегия за развитие на българското училищно образование, подкрепена с новия Закон за предучилищно и училищно образование, която е и финансово добре обезпечена. Закриването на училищните библиотеки  в много от училищата, или твърде остарелите библиотечни фондове (където все още ги има), може да се компенсира с взааимодействие с читалищните библиотеки. Има ги във всеки град и във всяко село. Учредяването на клуб ’’Приятели на книгата’’ е възможност за интеграция между две институции, чиито дейности са свързани с четенето и формирането на детската личност чрез книгата и богатото разнообразие от културно-образователни мероприятия.

error: Свържете се с автора за разрешение!!