ШЕСТТЕ ПРИОРИТЕТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (2019-2024)

приоритети на европейската комисия
Време за четене: 4 минути

Основните приоритети на Европейската комисия за периода 2019-2024 година са “Европейски зелен пакет”, “Икономика в интерес на хората”, “Европа, пригодна за цифровата ера”, “Утвърждаване на европейския начин на живот”, “По-силна Европа на световната сцена”, “Нов тласък за европейска демокрация”.

Основната цел на „Европейски зелен пакет” е превръщането на Европа в първия континент, неутрален по отношение на климата. За постигането на тази цел Европейската комисия представи “Европейския зелен пакт”, който включва пакет от мерки, които да дадат възможност на европейските граждани и предприятия да се възползват от прехода към устойчива зелена икономика. Мерките и ключовите политики, включват значително намаляване на емисиите, инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации и опазване на околната среда в Европа. “Зеленият пакт” може да изиграе ролята на нова стратегия на ЕС за растеж.

Чрез приоритетa „Икономика в интерес на хората” е заложен ценностния принцип, че физическите лица и предприятията в ЕС могат да просперират само ако икономиката работи за тях. Уникалната социална пазарна икономика на ЕС дава възможност за растеж и за намаляване на бедността и неравенството. За целта от съществено значение е да се укрепят малките и средните предприятия, които са гръбнакът на европейската икономика. Също така е важно да бъде завършен съюзът на капиталовите пазари и да се задълбочи икономическият и паричен съюз.

Когато днес европейските граждани са изправени пред предизвикателствата на цифровата ера, реализирането на приоритета “Европа, пригодна за цифровата ера”, придобива водещо значение. Предвижда се реформа на правилата за защита на личните данни. За осигуряването на по-добър достъп до онлайн стоки, ще се подпомага изграждането на равноправен и гладко функциониращ цифров пазар в ЕС. Ще бъдат изготвени правила, които да отговарят на темпа на развитие на технологиите и помощната инфраструктура. Целта е създаването на такива услоовия, че икономиката, промишлеността и заетостта в Европа да се възползват напълно от предимствата на цифровизацията.

Миграцията постави пред Европа нови предизвикателства. Затова ЕК ще продължи да утвърждава европейските ценности чрез реализирането на приоритета “Утвърждаване на европейския начин на живот”. Като съюз на сигурност, целта на ЕС е да се противопостави на тероризма и киберпрестъпността чрез по-решителни, по-координирани и всеобхватни действия. Взаимно доверие по наказателноправните въпроси за справяне с трафика на хора, незаконното превеждане през граница и корупцията. Създаване на Европейско пространство на правосъдие чрез свързване на различните национални правни системи в ЕС. Акцент е защитата на принципите на правовата държава и основните права чрез приключване на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека, борба срещу дискриминацията и насърчаване на равенството между половете. Защита на потребителите чрез подобряване на безопасността на стоките, услугите и храните; по-добро информиране на потребителите.

Основните акценти в приоритета “По-силна Европа на световната сцена” са Външна политика, Европейска политика за съседство, Международно сътрудничество и развитие, Хуманитарна помощ и гражданска защита, Търговска политика, Сигурност и отбрана, Разширяване на ЕС. EС поддържа дипломатически отношения с почти всички страни в света. Европейската политика за съседство е съсредоточена върху стабилизирането на региона в политически и икономически аспект, както и в областта на сигурността. Стабилността на самия ЕС се основава на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона и политиката на Съюза ще продължи да се застъпва за тези всеобщи ценности. Чрез политика на сътрудничество за развитие ЕС допринася за намаляване на бедността в света и за осигуряване на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие, а също така насърчаване на демокрацията, върховенството на закона, доброто управление и зачитането на правата на човека. Предоставя хуманитарна помощ и координира помощта по линия на европейската гражданска защита при бедствия по света. Чрез търговската политика на ЕС се определя насоката за търговията и инвестициите във и извън ЕС. ЕС помага на предприятията да се възползват максимално от възможностите в световен мащаб, като целта му е да стимулира растежа, заетостта, конкурентоспособността и инвестициите в ЕС. Целта на европейската обща политика за сигурност и отбрана е укрепване на способността на ЕС да предотвратява и управлява кризи чрез развитие на гражданския и военния капацитет. ЕК оценява перспективата за членство в ЕС като инвестиция в мир, сигурност и стабилност в Европа и е обвързана с положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

За развитието на демокрацията през новия период се залага на приоритета “Нов тласък за европейска демокрация”. По-доброто регулиране на този процес е свързано с изготвянето на политики и закони на ЕС по такъв начин, че те да постигат целите си възможно най-ефикасно и ефективно.

error: Свържете се с автора за разрешение!!