ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МАРК ЗУКЪРБЪРГ – СЪЗДАТЕЛ НА ФБ

писмо до Марк Зукърбърг
Време за четене: 3 минути

Уважаеми г-н Зукърбърг,

ФБ е велико достижение на човешката мисъл и на съвременната наука. В условията на глобална комуникация той изпълнява великолепно функцията да сближава хората по света и да е мост за обмен на информация и на идеи. Позитивите са много, но експлоатирането му за пресъздаване на подменена реалност чрез цензуриране, когато то засяга политическите убеждения на потребителите, вече има проявления на посегателство върху правото на свободно изразяване на мнение.

По този повод у нас на 11 юли предстои провеждането на парламентарни избори. С наближаването на тази дата се засилва неоснователната цензура по отношение на потребителите на ФБ и то само на тези, чиито полтически предпочитания са свързано само с една партия – ПП ГЕРБ. В медийни публикации се твърди, че представители на една малка политическа коалиция владее българската ФБ компания и в момента цензурира необосновано, преследвайки техния политически интерес за ограничаване влиянието на политическия опонент в лицето на ПП ГЕРБ, която от дванадест години е първа политическа сила.

Налагането на подобна цензура изкривява общественото мнение, коментират IT експертите. Факт е, че от близо година социалната мрежа Фейсбук ограничава разпространението на информация, съдържаща критични материали за управлението на сегашния български президент и за въпросната коалиция. В медийни публикации експерти коментират случващото се и посочват частната компания „TELUS International”. Фирмата разполагала със специално подразделение „Content Moderation & Social Media solutions“, което се занимавало точно с това – формиране и налагане на обществено мнение чрез използването на социални медии, както и създаване на социална репутация. Така ли е това? И такава ли трябва да е ролята, отредена на ФБ?

Извинете ме за евентуални грешки! С уважение Danny Hristova/Йорданка Христова, блогър

Dear Mr. Zuckerberg, FB is a great achievement of human thought and modern science. In the conditions of global communication, it perfectly performs the function of bringing people together in the world and being a bridge for the exchange of information and ideas. The positives are many, but its exploitation to recreate a changed reality through censorship, when it affects the political beliefs of consumers, is already a manifestation of encroachment on the right to free expression.

On this occasion, parliamentary elections are to be held in Bulgaria on July 11. As this date approaches, the unjustified censorship of FB users is intensifying, and only of those whose political preferences are related to only one party – GERB. Media reports claim that representatives of a small political coalition own the Bulgarian FB company and are currently unreasonably censoring, pursuing their political interest in limiting the influence of the political opponent in the face of GERB, which has been the first political force for twelve years.

The imposition of such censorship distorts public opinion, IT experts comment. It is a fact that for almost a year the social network Facebook has been restricting the dissemination of information containing critical materials about the current Bulgarian president and the coalition in question. In media publications, experts commented on what was happening and pointed to the private company TELUS International. The company had a special division „Content Moderation & Social Media solutions“, which deals with just that – the formation and imposition of public opinion through the use of social media, as well as creating a social reputation. Is that so? And should that be the role assigned to FB?

God bless the USA!

Excuse me for any language errors! Sincerely, Danny Hristova / Йорданка Христова, blogger

P.P. Писмото изпратих на ФБ профила на Марк Зукърбърг

error: Свържете се с автора за разрешение!!