ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО И НОВИТЕ УМЕНИЯ

Време за четене: 5 минути

Тази тема е актуална предвид новата ситуация, провокирана от коронавируса. На учениците им се налага да работят самостоятелно, а това има пряко отношение към природата на техния ум и мислене. От четиринадесет години публикувам статии по различни теми на латералното мислене. Затова е добре да знаете, че част от умението да се работи самостоятелно е усвояването на различни подходи и мисловни инструменти, които да провокират мисленето, но и да формират нагласи за усвояване същината на преподаваното знание и да провокират осмисляне на понятията. Това са първите стъпки към постепенно преминаване от онагледеното към по-абстрактното ниво на знанието. Самата обучителна ситуация при онлайн обучението е различна от обичайната и затова изисква дисциплина на вниманието и целенасочено възприятийно мислене.

Онлайн обучението се осъществява с помощта на интернет и съответното устройство – стационарен компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон. Когато говорим за синхронна форма на обучение, имаме предвид живо взаимодействие между учителя и ученика, което прави връзката между тях незабавна.И ученикът, и учителят имат възможност да реализират различни идеи за обмен на информацията, да бъдат задавани въпроси и да се отговаря в същия момент, както и да се прави проверка. Докато при асинхронното обучение учителят качва съответните учебни материали (текст, видео, тест и др.), а учениците ги използват в друго време. Предпоставки за доброто качество на синхронното онлайн обучение е съблюдаването на дисциплината, компютърните умения на учениците и недопускане на технологични проблеми от обективен и субективен характер.

Обичайните нагласи за работа в класна стая не трябва да се променят в условията и на онлайн обучението. Условията за взаимодействие между ученика и учителя в синхронна среда и едновременната работа с двайсетина ученици – както вече отбелязах, изисква освен внимание, още и дисциплина на ума. Средата за комуникация може да изглежда нестандартна, но тя не трябва да бъде подценявана, защото общуването между учителя и ученика се запазва като при училищната класна форма. Учениците имат възможност да се изразяват свободно и да правят коментар. Но учителят е този, който трябва да провокира активното речево общуване – и чрез говорене, и чрез писане. Онлайн обучението дава възможност да се използват различни изразни средства – видео, текст, тест и др., които осигуряват по-висока степен на ангажираност и ефективност. Осигурява се достатъчно време за самостоятелни практически дейност – работа по проект, изпълнение на домашна работа, конструиране на модели или рисуване.

Много е важно учителят да съумее да събуди интереса на учениците към определеното знание, да ги стимулира и подкрепя при самостоятелното му усвояване – така че да се трансформира в трайно познание. Повече време трябва да се предвижда за самостоятелно упражняване и дори повторение на някои упражнения. Приучването към самостоятелно дефиниране на проблемите, които ученикът може да срещне е още едно умение, което води до привикването да се търси помощта на учителя. От учениците се изисква да следват препоръките на преподавателя. Но нищо не би имало смисъл, ако учениците не са разбрали защо им е необходимо определено знание и каква е неговата добавена стойност. Защото онлайн обучението не изключва възможността да бъде стимулирана учениковата любознателност, както и укрепването на мотивацията за справяне с ученето.

Формирането на умения за осъществяване на онлайн комуникация, както и на навици за самостоятелно усвояване на учебното съдържание е в основата на този вид обучение. Естествен е стремежа на учителя да се съобразява с емоционалния свят на ученика и неговото моментно състояние, тъй като в тази възраст разпиляването на вниманието, както и емоциите са определящи за действията му. В същото време учителят е този, който стимулира учениковото мислене. Целта е постигането на оптимален краен резултат, така че фокусът на общите им усилия – постигането на успех, да изглежда достижим. А какво са научили учениците и доколко пълноценно и двете страни са проявили активност, ще се разбере при оценяване на натрупаното знание. Диагностиката по време на урока – когато обучениието е синхронно, решаването на тестове и на различни казуси, както и самостоятелното творческо писане на ученичиски писмени работи има редица предимства при онлайн обучението. Важно е учениците да гледат на тях сериозно и отговорно.

При онлайн обучението акцентът е по-скоро върху получаването на знания от ученика, неговата лична мотиваация и дисциплина. При традиционото обучение в класната стая учителят изпълнява ролята не само на преподавател на знание, но той е и наставник, и възпитател, и психолог. При тази дистанционна форма той има отговорното задължение да подготви материала и да го предаде грамотно по мрежата, да може да отговаря на възникналите въпроси и съответно да организира проверка на знанията. Той е подпомагнат от факта, че съвременните деца се справят добре с технологиите. Разбира се, в началото не на всеки се отдава да се включи веднага в този интерактивен процес, но с времето уменията се развиват успешно.

Без съмнение, онлайн обучението е съвременна форма, която прави възможно хибридното образование в случаи на отреагирване на определени извънредни ситуации, каквато е сегашната, свързана с ковид пандемия. Провокирана от внезапното появяване на коронавируса, тя предизвика и наложи дистанционното обучение. Трябва да признаем, че българските учители и учениците вече втора година успяват да се справят с тази извънредност. Една от предпоставките е, че те се оказаха подготвени за работа с компютърните устройства и интернет. Факт е, че предишната 2020/21 учебна година премина успешно. Според експерти и директори, прогнозата и за настоящата е положителна. Определено ролята на учителите, които се оказаха на висотата на професионализма, е с водещо значение. А и днес преобладаваща част от българските училища разполагат с добра материална база за реализиране на онлайн обучението. И въпреки че е свързано и с някои недостатъци – най-вече се задържа процеса на социализация на учениците и липсва живия контакт с учителя, онлайн обучението е решение при извънредни ситуации. То е и алтернативна възможност за придобиване на нови знания и умения и неговото реализиране е в духа на новата технологична енергия на XXI век.  

error: Свържете се с автора за разрешение!!