ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – V ЧАСТ

мисловни навици
Време за четене: 4 минути

През втория срок продължаваме с разглеждането на останалите мисловни навици. При изучаването на навика “Общо и частно”, стъпвам върху наученото до този момент за идеята. С примери въвеждам понятията обща и конкретна идея. И така успявам да стартирам темата на урока. Въпросите, които децата свикват да си задават са:”Каква е общата идея?” и “Каква конкретна идея ни е нужна?” Тъй нареченият опорен пример е:”Представете си, че сте в края на седмицата и докато гадаете дали вашите родители ще ви заведат на село при баба и дядо, чувате майка ви да казва: “Ще пътуваме.” На въпроса ви:”С какво?”, майка ви отговаря:”Ще пътуваме с автобус.” В първия случай става въпрос за обща идея, а във втория – за конкретна идея.

Темата за Mисловните операции е свързана с Модела на дърводелеца. Тръгвайки от операциите, които извършва дърводелеца (рязане, сглобяване, оформяне), Де Боно изгражда конкретните ни представи за елементите на умението за мислене. Разглеждаме ги обобщено, наблягайки на мисловните операции. Използвам учебното съдържание по български език и математика, за да съставяме задачи, да конструираме изречения и текстове.

Според професор Де Боно, темата “Истина, логика и критично мислене” трябва да се опрости, когато става дума за по-малки ученици. Тръгвам от най-общото разбиране за истината. Учениците ми подсказват, че истината е това, което е вярно или че истината е обратна на лъжата. А на въпроса ми:”Как ще разберем, че това е истина?”, ми отговорят :”Трябва да проверим.” Подкрепят го с примери от математиката. Новото, което научават е, че проверка можем да направим и чрез споделения опит на другите хора, чрез личния опит, чрез авторитета на учителя и на родителя , т.е. какво според тях е правилно.

Понятието “логика”, разяснявам с помощта на черната шапка за мислене, която Де Боно нарича още “шапката на съдията”. В тази връзка симулираме съдебен процес. Детето, което влиза в ролята на “съдията”, трябва да изслуша “свидетелите”, “адвокатите” и “обвиняемите”. Симулацията ни дава възможност да използваме и другите шапки за мислене, така че “съдията” успява да събере достатъчно факти, които после “навързва”, за да произнесе своето крайно заключение. Така малките мислители разбират, че логиката помага за придвижването към истината. А в края на “съдебния” процес правим анализ на поведението на съдията.

Въвеждането в понятието “критика” (гр.), започва с обяснението на произхода на думата и нейният превод на български – съдя. Съвсем естествено те стигат до извода, че в основата на критиката е оценката, търсене на истината. Правим препратка към Черната шапка, чието значение е свързано с критиката. Подбирам подходящи примери и ги приканвам да я използват при изпълнението на поставената задача. Обръщам внимание на това, че не е достатъчно само да разкрием истината. В края на урока обобщавам, че нищо не приключва с откриването на истината, защото трябва ясно да назовем проблема или проблеите, но и да дадем идея за решаването им.

Естествено продължение на предходната тема е темата “При какви обстоятелства”. Задаването на въпроса:”При какви обстоятелства?” се превръща в мисловен навик за конкретизиране на обстоятелствата, при които една истина е истина, а  при други – не е. Разказвам им една случка от времето, когато през 80-те години в България пребивава професор Де Боно, споделена от самия него. На лекция, една от слушателките постоянно си въртяла главата. Професорът го изтълкувал като несъгласие с неговите твърдения. Използвал паузата, за да я попита с кое точно не е съгласна. Бил ного изненадан, когато тя му обяснила, че той неправилно е изтълкувал движенията й, защото за българите това поклашане на главата означава съгласие. Случилото се децата приеха като забавно, но им помогна да се ориентират в темата на урока.

Разгледахме още няколко от темите, които съм включила в Годишното разпределение за първата учебна година, което подробно съм структурирала в първата публикация по темата за прякото преподаване на мислене в училище. С останалите ще продължим следващия път.

*** Откъсите, които ще публикувам, са от второ издание, подготвено за печат.

Към втора част –>

Към трета част –>

Към четвърта част –>

Към първа част –>

Към шеста чааст –>

error: Свържете се с автора за разрешение!!