И КОЛЕКТИВНИЯТ МАНДАТ НА ВСС Е ПРАВНА КОНСТИТУЦИОННА КАТЕГОРИЯ

колективният мандат
Време за четене: 4 минути

Според публикация във Фактор.бг „Демократична България“ (ДБ) са внесли законопроект за промени в Закона за съдебната власт. От обединението искат предсрочно прекратяване на мандата на настоящия Висш съдебен съвет (ВСС), както и премахване на кариерните бонуси за членовете на Инспектората към ВСС. В тази връзка ще се позова на Решение 13/15 дек. 2010, к.д. 12/2021 г., по искенe не 61 народни представители от 41-то НС. То е за “Тълкуване на правната категория “мандат” според основния закон и може ли мандатът да бъде прекратен предсрочно, извън основанията, изрично посочени в Конституцията и закона.” Пак там е записано, че “мандатността, както и пълното осъществяване на функциите на всяка от трите власти е част от правовия демократичен характер на държавата. Независимостта на държавните органи е възможност да се вземат от тях самостоятелни решения в рамките на опредеделената им по конституционен ред компетентност. Чрез нея се осигурява и балансът между властите.

Постарах се да проуча част от практиката на КС и тя се оказа богата на тълкуване на разпоредби на мандата на различни държавни органи, предвидени в Конституцията. Открих и тълкувания, свързани с отделни мандатни уредби, но също и такива по искане за абстрактно тълкуване на понятието “мандат”. По-подробно се запознах с горепосоченото решение, което гласи:

“Водим от изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и чл.12,ал.1,т.1 от Закона за Конституционния съд, Конституционният съд

РЕШИ:

1. Мандатността е основен принцип на конституирането и функционирането на органи на публичната власт, което е съобразено с разделението на властите и правовата държава. Конституционното понятие “мандат” е установен период от време, в който орган на публичната власт осъществява правомощия, предвидени в Конституцията или в закон. Правният режим на мандата на органите на публичната власт се определя от конституционни и от законови норми.

2. Предсрочно прекратяване на мандат, установен от Конституцията, може да се извърши единствено на основанията, предвидени в нея. Ако в нея основания не са предвидени – на основанията, предвидени в закон. Промяна в основанията за предсрочно прекратяване на мандата е допустима.ТЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО РЕДА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ЗА КОНСТИТУЦИОННОУРЕДЕНИТЕ МАНДАТИ И ПО РЕДА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАНДАТИТЕ, установени от закон. Изменението трябва да гарантира независимостта на органа при осъществяване на неговите конституционноустановени правомощия. Предсрочното прекратяване на мандата на колективен орган е основание за прекратяване на персоналните мандати на неговите членове. Правните последици,свързани с предсрочното прекратяване на мандат, се уреждат от изменителния закон.”

От току-що прочетеното най-важното, отнасящо се до ВСС е, че “Промяна в основанията за предсрочно прекратяване на мандата е допустима.ТЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО РЕДА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ЗА КОНСТИТУЦИОННОУРЕДЕНИТЕ МАНДАТИ…”, а неговият е точно такъв, т.е. той е правна конституционна категория:

Чл. 130 от Конституцията на РБ:

(4) Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.

(8) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:
1. подаване на оставка;

2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;

3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.

Остава да попитаме кое е нормативното основание за предсрочно прекратяване на колективния мандат, какъвто е мандатът на ВСС. Законодателите не са предвидили такава възможност и в чл. 27 на Закона за съдебната власт, където са посочени основания за предсрочно прекратяване на индивидуалните мандати, те на отделни членове на ВСС. Логично е да предположа, че причината е била цанностно правна и в съответствие с демократичния принцип за независимост и разделение на властите. Без да съм конституционалист, а само обучен тълкувател на текстове, бих определила подобно действие на ДБ като посегателство върху независимостта и автономното осъществяване на правомощията на ВСС като мандатен орган. Недопустимо е предсрочното прекратяване на пълномощията, извън основанията, които са посочени в Конституцията, защото само те трябва да се приложат, ако сме правова държава. А гласуването на допълнения към сега действащите основания може да стане на ВНС с гласуване на законопроект за промяна в чл. 130 на Конституцията или с конституционно мнозинство от 2/3 в Обикновено Народно събрание.

Това е моят прочит! Колкото повече гледни точки, толково повече проактивни граждани!

error: Свържете се с автора за разрешение!!