ОТНОВО ЗА ЗЛОСЛОВИЕТО, КЛЕВЕТНИЦИТЕ И ИСТИНАТА

клеветниците и истината
Време за четене: 6 минути

Преди време публикувах две мои статии – “Превзети ли са ЕП и ЕК от “троянски коне” и “Е fructu arbor cognoscitur”. В тях ставаше дума за злословието и за клеветниците, които не биха имали такава сила, ако глупостта не им проправяше пътя. Това не го казвам аз, а Александър Дюма-баща. И той е прав, защото не е нужно кой знае колко да има някой в главата си, за да обърне фактите, да им придаде различен цвят и да се намерят глупави, които да повярват.

Тези дни Група за наблюдение на демокрацията към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент (LIBE) посети България. Председател на групата е нидерландската евродепутатка Софи ин’т Beлд. Вие сте имали възможност да се запознаете с медийното отразяване на това посещение, вкл. кой какво е казал и кой как се е възползвал от тази визита, за да извлече предизборни ползи за себе си, но не и да каже истината, каквато е тя. Но писмото на адвокат Станислав Станев до Софи ин’т Велд, която оглавяваше мониторинговатат комисия, заслужава да бъде прочетено от повече български граждани, които разбират смисъла на думата почтеност и държат истината да се казва такава, каквато е. Затова без негово разрешение го преведох от английски – вариантът, публикуван в неговия профил, за да го предложа на читателите на моя сайт. Мисля, че под този текст би се подписал всеки, който държи на истината и е готов решително да се противопостави на опитите за пореден път България да бъде злепоставена.(следва текста на английски и превода на български език )

Dear Sophie in ‘t Veld,

Your statements concerning the Bulgarian Prosecutor’s Office, the media environment and the rule of law were circulated in the Bulgarian media.

I have no idea if and to what extent you are familiar with the situation in Bulgaria – the realities and challenges here. Given the fact in what company you appeared in Sofia, I strongly doubt whether you are really interested in the truth, but as a European citizen, I consider it my duty to tell you so that you have no excuse that you have been deceived.

Regardless of what you have been told or suggested, criminal sentences in Bulgaria are not issued by prosecutors, much less by the chief prosecutor. They are issued by the court, which is not obliged to comply with the opinion and request of the prosecutor. In this regard, all those who try to convince you that the prosecutor’s office is the big problem of the Bulgarian justice mock you. They are obviously counting on you to do the dirty of the crime (including organized), who are afraid of the responsibility that the prosecution may seek. Yes, that’s right, they used your authority as an MEP to create a smokescreen of fake news to protect the organized crime from responsibility. I can say many things, but I will give you an example: the person who was with you during your visit to Bulgaria is not being investigated whether he has committed crimes just because of having immunity as an MEP. This person did not stand proudly in court to show and prove innocence. Just conveniently hides behind the immunity that you, the MEPs, have been refusing to remove for more than two years. And accordingly, for more than two years this person has been using all of you and the institution of the European Parliament to put pressure on the Bulgarian Prosecutor’s Office, which by law is called upon to protect the law and the citizens.

Your statements about a problem with the Bulgarian media environment are quoted. There is really huge problem. And how serious it is is evident of the fact that even you have been deceived. A large part of the Bulgarian media publish fake news and outright manipulations of the prosecution and try to win public indulgence for persons who have been prosecuted. I am talking about people who are afraid to stand trial and have fled far from Bulgaria.

I am glad that you came to Bulgaria and tried to get acquainted with the situation. However, I regret the way you were personally discredited and the institution you represent. I’m sorry that (perhaps) you unknowingly helped big parts of the crimе to avoid legal liability.

I am writing this to you above as a person who respects the EU and who worries that the common European idea is so easily manipulated.

Скъпа Софи ин’т Велд,

Вашите изявления относно българската прокуратура, медийната среда и върховенството на закона бяха разпространени в българските медии. Нямам представа дали и доколко сте запознати със ситуацията в България – реалностите и предизвикателствата тук. Предвид факта, в коя компания се появихте в София, силно се съмнявам дали наистина се интересувате от истината, но като европейски гражданин смятам за свой дълг да ви кажа, за да нямате извинение, че сте измамени.

Независимо от това, което ви е казано или предложено, наказателните присъди в България не се издават от прокуратурата, още по -малко от главния прокурор. Те се издават от съда, който не е длъжен да се съобрази със становището и искането на прокурора. В тази връзка всички, които се опитват да ви убедят, че прокуратурата е големият проблем на българското правосъдие, ви се подиграват. Те очевидно разчитат на вас да извършите мръсното престъпление (включително организирано), които се страхуват от отговорността, която прокуратурата може да търси. Да, така е, те използваха вашия авторитет като евродепутат, за да създадат димна завеса от фалшиви новини за защита на организираната престъпност от отговорност. Мога да кажа много неща, но ще ви дам пример: лицето, което е било с вас по време на вашето посещение в България, не се разследва дали е извършил престъпления само поради това, че има имунитет като евродепутат. Този човек не застана гордо в съда, за да покаже и докаже невинност. Просто удобно се крие зад имунитета, който вие, евродепутатите, отказвате да премахнете повече от две години. И съответно повече от две години този човек използва всички вас и институцията на Европейския парламент, за да окаже натиск върху българската прокуратура, която по закон е призвана да защитава закона и гражданите.

Цитирани са вашите изявления за проблем с българската медийна среда. Наистина има огромен проблем. Колко сериозно е това, е видно от факта, че дори и вие сте били измамени. Голяма част от българските медии публикуват фалшиви новини и откровени манипулации на прокуратурата и се опитват да спечелят обществено снизхождение за лица, които са преследвани. Говоря за хора, които се страхуват да бъдат изправени пред съд и са избягали далеч от България.

Радвам се, че дойдохте в България и се опитахте да се запознаете със ситуацията. Съжалявам обаче за начина, по който бяхте лично дискредитирани, и за институцията, която представлявате. Съжалявам, че (може би) несъзнателно сте помогнали на големи части от престъпниците да избегнат юридическа отговорност.

Пиша ви като човек, който уважава ЕС и който се притеснява, че общата европейска идея е толкова лесна за манипулиране.

Р.Р. Благодаря на адвокат Станев, че и този път даде публичност на неговото мнение, а под горния текст биха се подписали много истински почтени и просветени български граждани.

error: Свържете се с автора за разрешение!!