ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА “БЪЛГАРИЯ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ”

българия следващо поколение
Време за четене: 7 минути

Под този надслов е обявената днес политическа програма на ПП ГЕРБ. Като човек, който много години се е занимавал с програмиране и стратегическо планиране ще кажа, че това е една изключително прецизна програма. Като формат, структуриране, ценностно и експертно целеполагане, тя е образец на професионално отношение и държавническа дълбочина на обхвата на управлението през следващите четири години. Много ясно се открояват приоритетите и конкретните направления и тенденции. Чете се лесно и това я прави достъпна за всеки – качество, с което лесно се печели доверие. В нея няма да срещнете субективно-емоционално изражение на онова, което други се опитват да ни го представят като политика в предизборните си програми/платформи.

Още в началото ПП ГЕРБ категоричо определя себе си като “умерена народна дясноконсервативна формация. Партия, основана на ценностите на европейската християндемокрация, способна да осигурява стабилност и предвидимост (политическа, икономическа и социална) и да защитава националния интерес и интереса на българските граждани.” В няколко изречения се акцентира на необходимостта от единство, преодоляване на разделението, обществено съгласие и възстановяване доверието в институциите и държавата. “Постигането на политическо съгласие ще бъде наш основен приоритет в следващия управленски мандат. Това може да бъде постигнато само чрез възстановяването и нормализирането на политическия диалог по ключови за страната въпроси, дори с цената да бъде ощетен нашият тесен партиен интерес”, се казва още в програмата.

ПП ГЕРБ е наясно, че държавата ни се нуждае от “силно и надеждно лидерство, първокласна експертиза във всеки сектор, способност за нови, непопулярни решения и отговорност за прилагането им”. Тя ще продължи да работи като отстоява: • Свобода на личността, възможност за достоен живот, развитие и изразяване. • Солидарност и подкрепа за хората в нужда. • Справедлив обществен ред, основан на законност и предвидимост. • Национална идентичност и културна уникалност, толерантност и сплотеност. • Условия за добър живот във всяко населено място, независимо от големината му. • Представителна демокрация с обществен дебат, гражданско участие и контрол. 2 • Ефективна държава: политики за хората, отговорно и разумно управление на ресурсите, фокусирани публични инвестиции при ниска данъчна тежест. • Пазарната икономика, предприемачество, честната конкуренция.”

През тези години ПП ГЕРБ натрупа голям опит на местно, национално и европейско ниво. Днес тя е най-голямата десноцентристка партия, която разполага с политици, управленци и експерти във всички региони и във всички сектори. Партията показа, че може да управлява отговорно и да се справя с предизвикателствата. Това е партията, която изведе България от световната финансово-икономическа криза през 2009 г., справи се с мигрантската криза през 2015 година. Днес сме свидетели, че се справя и с кризата, причинена от COVID-19. Само при нейното управление станаха възможни най- мащабни инвестиции, без риск за финансовата стабилност на страната. И сега – въпреки извънредните разходи, България е с най-добрите показатели за дълг и дефицит в ЕС. Това сe дължи на пестеливата и разумна политика през годините на управление, което прави възможно и настящето справяне в условия на всеобхватна криза. За десетте години управление бяха постигнати най-сериозните стъпки за модернизация от 1989 г. насам. Бяха изградени мегасъоръжения – АМ „Тракия”, АМ „Хемус“, АМ „Европа“, АМ „Марица”, АМ „Струма”. Промени се облика на българските градове и села и бяха реализирани програми по подобряване енергийната ефективност на публични и частни сгради. И както се заявява в програмата – „имунна система” на ГЕРБ е нашата решителност”. В същото време партията на Бойко Борисов не се поколеба да се раздели с всеки, към когото е имало съмнения за злоупотреби – стандарт, който остава непостижим за другите политически сили.

Целта, заявена в програмата е да гарантира приемственост и надграждане по познатите национални приоритети от изминалите тридесет години, но и продължаване на доказалите се успешни политики, свързани с утвърждаването на образованието като ключов приоритет, икономическо възстановяване, поддържане на висок икономически растеж и интеграция в Еврозоната, икономическа трансформация и преход към икономика на високата добавена стойност и икономика на знанието, реиндустриализация и иновации, cправедливо разпределение на благата чрез висока заетост, ефективна система за социална закрила и ниска данъчна тежест, технологичен напредък, внедряване и участие в разработването на „зелени“ технологии и дигитализация на публичния и частния сектор, развитие на човешкия капитал, включително и чрез политики, насърчаващи българските общности зад граница да се върнат в България.

Визията на ПП ГЕРБ за управленски мандат 2021-2925 година е изградена върху анализа на предизвикателствата и кризите, с които ще трябва да се справя човечеството в глобален мащаб. Отчетени са всички проявления които ще засегнат здравето и икономиката, но също и ще доведат до остри политически противопоставяния. Затова ще е нужен консенсус и ще се наложи да се вземат бързи и адекватни решения. Страната ни ще трябва да преодолява и въздейстието на външните фактори, да отговори на “Зелената сделка” и критериите за по-чиста околна среда, по-чист въздух и вода и оползотворяване на отпадъците. Предстои българската икономика да получи нови шансове за развитие. Дигитализацията ще постигне нови темпове. Ще настъпят промени в потребителските нагласи, на които управлението ще трябва да отговори с оптимизиране на инвестиционния процес и активно използване на всички възможности на европейското финансиране и на нациналния ресурс. Наред с новите предизвикателства страната ни ще трябва да продължи да решава и проблемите, свързани с демографията, недостига на квалифицирана работна ръка и ниското ниво на дигитални умения, неотложните нужди от нова инфраструктура – пътна, железопътна, ВиК, градска среда, енергийна ефективност, както и да бъдат продължени реформите в съдебната система, образованието, здравеопазването, енергетиката.

Като основни приоритети са посочени: Преодоляване на здравната криза и изграждане на ефективно здравеопазване, Целенасочени и дългосрочни инвестиции в хората – образование, наука и култура, Осигуряване на справедливост в обществото – правосъдие и борба с корупцията, Ефективна и плавна модернизация, Преодоляване на негативите демографски тенденции и създаване на условия за реемиграция, Чист въздух и чиста вода. На база на нааправените изчисления, ГЕРБ гарантира, че при екстраполация на съществуващите тенденции и комплексното прилагане на политиките, предвидени в тази програма, към края на мандата ще бъдат постигнати следните социално-икономически цели: • 100 млрд. евро брутен вътрешен продукт • Брутен вътрешен продукт на глава от населението 65% от средно европейския (при приемането на страната в ЕС, този показател е 34%, а към момента е 53%) • 1000 евро средна работна заплата • 500 евро минимална работна заплата.

Предизборната програма на ПП ГЕРБ е един модерен документ за управление, съответстващ на тендeнцията за очаквана трансформация през следващите четири години, която вече се усеща не само в глобален мащаб, но и на национално равнище. На цели 126 страници – разгърнато и в детайли, издържано откъм екпертиза и с подробно описание на политики, действия, практики и инструменти, вие можете да се запознаете и да прочетете онова,, което ви интересува. Съдържанието включва всичко, което ще осигури нужната трансформация – икономическа и дигитална. Има изчерпателна информация за начините, чрез които ще се осъществява управлението и усвояването на ресурсите. Като двигатели на трансформацията са разгледани образованието и културата, енергетиката, реформите и политиките, околната среда, средата за сигурност, зеленото развитие, регионалната политика и инфраструктурата, транспортът и информационните технологии. Акцент в програмата са социалната политика, подкрепата за семейството и децата, здравеопазването, културата, спорта и младежките дейности, върховенството на закона, сигурността и вътрешният ред, както и безопасността на движението по пътищата. Те са включени в раздела “Трансформация за и от хората”. Темата за външната политика и отбраната също се разглеждат като процеси, които ще се развиват като част от промените и трансформацията в България и света.

Управленската програма на ПП ГЕРБ засяга всеки, който търси предвидимост и сигурност през следващите четири години – за себе си, за семейството, за сферата, в която работи или в най-добрия случай – да откриете вашия принос в общите усилия на нацията. Казват, че никой избирател не чете предизборни програми. Но ако сте прагматично настроен и искате да разберете дали нещо, свързано с вашия живот и с живота на вашите близки би могло да се промени или дали можете да го постигнете през следващите четири години, сигурна съм, че ще го разберете, ако прочетете тази програма. После, сами решете коя да е бюлетината….

Източник: Текст на предизборната програма “България следващо покололение”, Сайт на ПП ГЕРБ

P.P. Нека авторите на програмата да включат като първа страница “Съдържание”. Това ще оптимизира справочните възможности на документа – всеки може бързо да потърси онова, което пряко го интересува.

error: Свържете се с автора за разрешение!!